Місце чен’юй у політичній комунікації КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автором було проаналізовано тексти виступів китайських політичних лідерів на предмет функціонування в них чен'юй, можна зробити висновок про те, що в політичній комунікації Китаю чен'юй використовується з метою привернути увагу аудиторії; в доступній, короткій формі передати складну ідею або інформацію, надати емотивного забарвлення темі висловлювання, побудувати авторське бачення, допомогти суб'єкту мислити, формувати якесь уявлення про світ, посилити сенсаційність повідомлення, дати оцінку будь-якого політичного явища і т. д. Автором были проанализированы тексты выступлений китайских политических лидеров на предмет функционирования в них ченьюй, можно сделать вывод о том, что в политической коммуникации Китая чэн'юй используется с целью привлечь внимание аудитории; в доступной, краткой форме передать сложную идею или информацию, предоставить эмотивного окраски теме высказывания, построить авторское видение, помочь субъекту мыслить, формировать какое-то представление о мире, усилить сенсационность сообщения, дать оценку любого политического явления и т. д. The author analyzed the texts of speeches by Chinese political leaders regarding the functioning of the сhenуа in them; in an accessible, concise form, convey a complex idea or information, provide emotional coloring to the topic of expression, build an author's vision, help the subject think, form some idea of the world, enhance the sensational nature of the message, give an assessment of any political phenomenon, etc.
Опис
Ключові слова
чен’юй, політична комунікація, КНР, фразеологізми, ченьюй, политическая коммуникация, КНР, фразеологизмы, chenju, political communication, КNR, phraseologisms
Цитування
Золотухіна Н. А. Місце чен’юй у політичній комунікації КНР / Н. А. Золотухіна // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32–34.