GOOGLE FORMS AS A TOOL FOR SELF-REFLECTION IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
The integration of technology in education has become essential in today's digital age, particularly in distance learning environments. Higher education institutions are focusing on fostering individual responsibility among students, recognizing it as vital for the resilience and efficiency of contemporary higher education. Google Forms, typically known for managing tests and assignments, offers educators a versatile tool for engaging students in self-reflection. Reflection is seen as crucial for effective learning, aiding students in developing better learning strategies and problem-solving skills. However, it's often perceived as disconnected from the learning process. By embracing self-reflection, students can identify strengths and weaknesses, facilitating targeted efforts for improvement and fostering lifelong learning. Google Forms' diverse question types and features, such as multimedia integration and conditional logic, enable educators to create personalized reflection experiences for students, ensuring inclusivity and representing diverse perspectives within the classroom. Інтеграція технологій в освіту стала необхідною в сучасну цифрову епоху, особливо в середовищі дистанційного навчання. Вищі навчальні заклади зосереджуються на вихованні індивідуальної відповідальності серед студентів, визнаючи її життєво важливою для стійкості та ефективності сучасної вищої освіти. Google Форми, зазвичай відомі для управління тестами та завданнями, пропонують викладачам універсальний інструмент для залучення студентів до саморефлексії. Рефлексія вважається вирішальною для ефективного навчання, допомагаючи студентам розвивати кращі навчальні стратегії та навички розв'язання проблем. Однак часто її сприймають як відірвану від навчального процесу. За допомогою самоаналізу учні можуть визначити свої сильні та слабкі сторони, що сприятиме цілеспрямованим зусиллям для вдосконалення та сприятиме навчанню впродовж усього життя. Різноманітні типи запитань і функції Google Форм, такі як інтеграція мультимедіа та умовна логіка, дозволяють педагогам створювати персоналізований досвід рефлексії для учнів, забезпечуючи інклюзивність і представляючи різноманітні точки зору в класі.
Опис
Ключові слова
Google Forms, self-reflection, language learning, Google Форми, саморефлексія, вивчення мови
Цитування
Chekhratova O. Google Forms as a Tool for Self-Reflection in a Foreign Language Classroom / O. Chekhratova // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 275–277.