Assessing Students’ Academic Achievements Using Google Forms

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
The use of technology in education has seen a significant surge in recent years, driven in part by the Covid-19 pandemic and other factors such as the military invasion in Ukraine. While online learning has many advantages, including adaptability and convenience, there are also challenges to be addressed, such as motivating unengaged students and promoting collaboration and communication. Assessment is a crucial aspect of language instruction, and online classes present unique challenges in this area. However, Google Forms offers a user-friendly and flexible tool for educators to create and customize assessments, as well as collect and analyze data easily. The tool provides immediate feedback to both students and teachers, enabling teachers to assess the effectiveness of their teaching methods and identify areas that need improvement. Google Forms can also be used to foster learner autonomy and responsibility by allowing students to provide their own tasks for assessment. This approach increases student motivation and engagement and helps develop their professional skills. The instructor’s role is to check the samples and upload them into the Google Form, saving time and allowing students to learn and revise material in an engaging form. However, there are some limitations to Google Forms as an assessment tool. Cheating during tests is a concern, and teachers must raise students’ awareness of ethical behavior. Another limitation is the lack of formatting options, such as italicizing or boldfacing text. Additionally, Google Forms does not allow mathematical symbols, limiting its use for science courses. While this tool offers many benefits for assessing students’ academic performance and promoting learner autonomy, there are also limitations and challenges that must be addressed. With continued development and improvement, Google Forms has the potential to become an even more powerful tool for educators in the future. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті значно зросло за останні роки, частково через пандемію Covid-19 та інші фактори, такі як військове вторгнення в Україну. Хоча онлайн-навчання має багато переваг, включаючи адаптивність і зручність, існують також проблеми, які необхідно вирішити, наприклад, мотивація незацікавлених студентів і сприяння розвитку співпраці. Оцінювання є важливим аспектом викладання мови, а онлайн-класи створюють унікальні виклики в цій сфері. Однак Google Forms пропонують зручні і гнучкі інструменти для викладачів, які дозволяють створювати тест для оцінювання, використовуючи різні налаштування, а також легко збирати й аналізувати дані. Інструмент забезпечує миттєвий зворотній звʼязок як для студентів, так і для викладачів, що дозволяє останнім оцінювати ефективність своїх методів викладання та визначати сфери, які потребують вдосконалення. Google Forms також можна використовувати для розвитку автономії та відповідальності студентів, дозволяючи їм створювати власні завдання для оцінювання. Такий підхід підвищує мотивацію та зацікавленість студентів і допомагає розвивати їхні професійні навички. Роль викладача полягає в тому, щоб перевірити запропоновані зразки і завантажити їх у Google Forms, заощаджуючи час і дозволяючи студентам вивчати і повторювати матеріал у цікавій формі. Однак є деякі обмеження щодо використання Google Forms як інструменту оцінювання. Списування під час тестів викликає занепокоєння, і педагоги повинні підвищувати обізнаність студентів про етичну поведінку. Ще одним обмеженням є відсутність опцій форматування, таких як курсив або напівжирний текст. Крім того, Google Forms не дозволяють використовувати математичні символи, що обмежує можливості використання для технічних і природничих дисциплін. Хоча цей інструмент пропонує багато переваг для оцінювання академічної успішності студентів та сприяння розвитку їхньої автономії, він також має певні обмеження та проблеми, які необхідно вирішити. Завдяки постійному розвитку та вдосконаленню, Google Forms можуть стати ще більш потужним інструментом для освітян у майбутньому.
Опис
Ключові слова
assessment, monitoring, Google Forms, learner autonomy, study motivation, reflection, оцінювання, моніторинг, навчальна автономія, навчальна мотивація, рефлексія
Цитування
Chekhratova O. Assessing Students’ Academic Achievements Using Google Forms / O. Chekhratova // Актуальні питання гуманітарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту iм. I. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 62, т. 2. – С. 318–325.