BRINGING THE IDEAS OF STEINER EDUCATION INTO FUTURE TEACHER’S TRAINING FOR WORK IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
OKTANT PRINT s.r.o.
Анотація
The relevance of the study is caused by pedagogical expediency and insufficient development of the problem of attracting the ideas and experience of Steiner education (Waldorf education) for training motivated teacher of the New Ukrainian school. The aim of the article is to clarify the possibilities of implementation of Waldorf ideas and experience in the process of future teacher’s training for work in the New Ukrainian school. The scientific novelty is that the authors’ special courses “The Fundamentals of Waldorf Education” and “Anthroposophical Adult Education” have been first developed and introduced into the process of future teachers’ training. The authors have proved the effectiveness of using Waldorf ideas and experience for development of motivated teacher for work in the New Ukrainian school. A complex of general-scientific methods has been used for the research. These methods are theoretical (study, analysis, systematization, generalization of scientific sources, induction and deduction, interpretation, simulation; comparative analysis) and empirical (pedagogical observation, oral and written survey, analysis of results of students’ activities, expert assessment). In order to bring the ideas of Steiner education into teachers’ training for work in the conditions of implementation of the Concept of the New Ukrainian School, the authors have developed the special courses “The Fundamentals of Waldorf Education” (for bachelor’s degree) and “Anthroposophical Adult Education” (for master’s degree) as elective disciplines. The special courses have been introduced into the educational process of the Department of Primary Education in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The learning process has occurred in seven steps, namely: observation or perception, formation of attitude to the object of observation, processing and mastering, individualization, doing exercises as a process of support, development of new abilities, creativity. The effectiveness of using Waldorf ideas and experience for future teacher’s professional training for work in the New Ukrainian school has been proved. The vast majority of students have shown an awareness of responsibility for their future professional activity, interest and desire for their professional and personal development. The prospects for further research have been outlined. They are the analysis of using the gained anthroposophical Waldorf knowledge and experience by university graduates in their professional-pedagogical activities and taking into account the peculiarities of work with students of different departments. Актуальність дослідження зумовлена педагогічною доцільністю та недостатньою розробкою проблеми залучення ідей та досвіду освіти Штайнера (Вальдорфська освіта) для підготовки мотивованого вчителя Нової української школи. Метою статті є з’ясування можливостей реалізації вальдорфських ідей та досвіду в процесі підготовки майбутнього вчителя до роботи в Новій українській школі. Наукова новизна полягає в тому, що спеціальні курси авторів «Основи вальдорфської освіти» та «Антропософська освіта дорослих» були вперше розроблені та впроваджені в процес підготовки майбутніх учителів. Автори довели ефективність використання вальдорфських ідей та досвіду для розвитку мотивованого вчителя для роботи в Новій українській школі. Для дослідження використано комплекс загальнонаукових методів. Ці методи є теоретичними (вивчення, аналіз, систематизація, узагальнення наукових джерел, індукція та дедукція, інтерпретація, моделювання; порівняльний аналіз) та емпіричними (педагогічне спостереження, усне та письмове опитування, аналіз результатів діяльності студентів, експертна оцінка). З метою впровадження ідей освіти Штайнера в підготовку вчителів для роботи в умовах реалізації Концепції нової української школи автори розробили спеціальні курси «Основи вальдорфської освіти» (для бакалавра) та «Антропософська освіта дорослих» (для магістра) як факультативні дисципліни. Спецкурси впроваджені в навчальний процес факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Процес навчання відбувався у сім етапів, а саме: спостереження чи сприйняття, формування ставлення до об’єкта спостереження, обробка та засвоєння, індивідуалізація, виконання вправ, як процес підтримки, розвиток нових здібностей, креативність. Доведено ефективність використання вальдорфських ідей та досвіду для професійної підготовки майбутнього вчителя для роботи в Новій українській школі. Переважна більшість студентів виявила усвідомлення відповідальності за свою майбутню професійну діяльність, зацікавленість та прагнення до свого професійного та особистісного розвитку. Окреслено перспективи подальших досліджень. Вони являють собою аналіз використання отриманих антропософських вальдорфських знань та досвіду випускниками університетів у їх професійно-педагогічній діяльності та врахування особливостей роботи зі студентами різних факультетів. Актуальность исследования обусловлена педагогической целесообразностью и недостаточной разработкой проблемы привлечения идей и опыта образования Штайнера (Вальдорфское образование) для подготовки мотивированного учителя Новой украинской школы. Целью статьи является выяснение возможностей реализации вальдорфских идей и опыта в процессе подготовки будущего учителя к работе в Новой украинской школе. Научная новизна заключается в том, что специальные курсы авторов «Основы вальдорфского образования» и «Антропософское образование взрослых» были впервые разработаны и внедрены в процесс подготовки будущих учителей. Авторы доказали эффективность использования вальдорфских идей и опыта для развития мотивированного учителя для работы в Новой украинской школе. Для исследования использован комплекс общенаучных методов. Эти методы являются теоретическими (изучение, анализ, систематизация, обобщение научных источников, индукция и дедукция, интерпретация, моделирование; сравнительный анализ) и эмпирическими (педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, анализ результатов деятельности студентов, экспертная оценка). С целью внедрения идей образования Штайнера в подготовку учителей для работы в условиях реализации Концепции новой украинской школы авторы разработали специальные курсы «Основы вальдорфского образования» (для бакалавра) и «Антропософское образование взрослых» (для магистра) как факультативные дисциплины. Спецкурсы внедрены в учебный процесс факультета начального обучения Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Процесс обучения проходил в семь этапов, а именно: наблюдение или восприятие, формирование отношения к объекту наблюдения, обработка и усвоения, индивидуализация, выполнение упражнений, как процесс поддержки, развитие новых способностей, креативность. Доказана эффективность использования вальдорфских идей и опыта для профессиональной подготовки будущего учителя для работы в Новой украинской школе. Подавляющее большинство студентов обнаружила осознание ответственности за свою будущую профессиональную деятельность, заинтересованность и стремление к своему профессиональному и личностному развитию. Определены перспективы дальнейших исследований. Они представляют собой анализ использования полученных антропософских Вальдорфских знаний и опыта выпускниками университетов в их профессионально-педагогической деятельности и учета особенностей работы со студентами разных факультетов.
Опис
Ключові слова
professional pedagogical education, future teacher, The New Ukrainian school, Steiner education, Waldorf school, anthroposophical education, implementation of ideas, introduction of experience, професійна педагогічна освіта, майбутній вчитель, Нова українська школа, освіта Штайнера, Вальдорфська школа, антропософська освіта, реалізація ідей, впровадження досвіду, профессионально-педагогическое образование, будущий учитель, Новая украинская школа, Штайнеровское образование, Вальдорфская школа, антропософское образование, реализация идей, внедрение опыта
Цитування
Zolotukhina S. Bringing the ideas of Steiner education into future teacher's training for work in the new Ukrainian school / S. Zolotukhina, O. Ionova, S. Luparenko // Theory and practice of future teacher's training for work in new Ukrainian school : monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. - Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – Ch. 1.9. – Pp. 91–102.