АРТТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено арттерапію у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Арттерапія в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами сприяє їхній особистісній ідентифікації. Цей вид психології забезпечує реалізацію таких функцій, як: діагностична, терапевтична, коректувальна, освітня, виховна, комунікативно-рефлексивна, катартична та культурологічна. Це, у свою чергу, сприяє розвитку тонкої моторики, самопізнанню, корекції психоемоційної сфери, розширенню світогляду, розвитку пам’яті, уваги, уяви, асоціативного й образного мислення дітей із особливими потребами. The publication explores art therapy in the work with children with special educational needs. Art therapy in the inclusive education of children with special needs contributes to their personal identification. This type of psychology ensures the implementation of such functions as: diagnostic, therapeutic, corrective, educational, upbringing, communicative and reflective, cathartic and cultural. This, in turn, contributes to the development of fine motor skills, self-knowledge, correction of the psycho-emotional sphere, broadening of the worldview, development of memory, attention, imagination, associative and imaginative thinking of children with special needs.
Опис
Ключові слова
арттерапія, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, art therapy, inclusive education, children with special needs
Цитування
Чепеленко Ю. І. Арттерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Ю. І. Чепеленко, Т. В. Жванія // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 389–391.