Відтворення південно-західного мовного колориту в романі Марії Матіос «Солодка Даруся»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання діалектної лексики все частіше простежується в художніх творах і є актуальним питанням лінгвістики на сучасному етапі розвитку мови. Доцільність і необхідність вживлення діалектизмів у мову художнього твору залишається дискусійним питанням cучасного мовознавства, тому актуальність теми є очевидною. Использование диалектной лексики все чаще прослеживается в художественных произведениях и является актуальным вопросом лингвистики на современном этапе развития языка. Целесообразность и необходимость внедрения диалектизмов в языке художественного произведения остается дискуссионным вопросом в современном языкознании поэтому актуальность темы очевидна. The use of dialectal vocabulary is increasingly traced in works of art and is a topical issue in linguistics at the present stage of language development. The expediency and necessity of introducing dialectisms in the language of a work of art remains a debatable issue in modern linguistics, so the relevance of the topic is obvious.
Опис
Ключові слова
мовний колорит, роман, Матіос М., лінгвістика, українська історія, языковой колорит, роман, Матиос М., лингвистика, украинская история, linguistic color, novel, Mathios M., linguistics, ukrainian history, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Штефан А. В. Відтворення південно-західного мовного колориту в романі Марії Матіос «Солодка Даруся» / А. В. Штефан // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 89–91.