Eвропейські цінності як основа національної згуртованості, курсу України на eвроінтеграцію та укріплення основ національної безпеки через освіту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена проблемі впровадження європейських цінностей в умовах війни та євроінтеграції. Автори доводять, що така робота в системі освіти повинна сьогодні розглядатися ширше, аніж в сфері традиційної виховної роботи. Зокрема, це розгляд проблеми через призму національних інтересів в контексті забезпечення національної безпеки і соціальної згуртованості. Мета статті — визначити сутність і місце європейських цінностей в національній безпеці через освіту, їх взаємозв’язок з національними інтересами, розвитком євроінтеграційних процесів та національною згуртованістю, функції освітянина в цьому процесі. Науковою новизною дослідження є те, що уперше з’ясовано, що європейські цінності є складовою національних інтересів України і предметом національної безпеки в діяльності освітян. Вони вимагають від педагогів оволодіння нових функцій: безпекової, інформаційної, соціальної допомоги, а також відновлення в професійному стандарті і наповнення новим змістом виховної функції. Ці нові функції освітян можуть виступити основою покращення стану національної безпеки, згуртованості країни і громади. Європейські цінності як запорука національної безпеки мають стати складовою змісту національного виховання, зокрема, морального, інтелектуальнодуховного, правового тощо. The article is devoted to the problem of the introduction of European values in the conditions of war and European integration. The authors prove that such work in the education system should be considered more widely today than in the field of traditional educational work. In particular, it is a consideration of the problem through the prism of national interests in the context of ensuring national security and social cohesion. The purpose of the article was to determine the essence and place of European values in national security through education, their relationship with national interests, the development of European integration processes and national cohesion, the role of an educator in this process. The scientific novelty of the study is that: for the first time, it was found that European values are a component of the national interests of Ukraine and a subject of national security in the activities of educators. They require teachers to master new functions: safety, informational, social assistance, as well as restoring the professional standard and filling the educational function with new content. These new functions of educators can act as a basis for improving the state of national security, the cohesion of the country and the community. European values as a guarantee of national security should become a component of the content of national education, in particular, moral, intellectual and spiritual, legal, etc.
Опис
Ключові слова
європейські цінності, євроінтеграція, соціальна згуртованість, безпека в освіті, національна безпека, національні інтереси, війна, European values, European integration, social cohesion, safety in education, national security, national interests, war
Цитування
Чередниченко, О. Ю. Eвропейські цінності як основа національної згуртованості, курсу України на eвроінтеграцію та укріплення основ національної безпеки через освіту / О. Ю. Чередниченко, І. М. Трубавіна // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 53–58.