ПРОБЛЕМА СТАТУСУ КАСПІЙСЬКОГО МОРЯ У ГЕОПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДЕРЖАВ НА РУБЕЖІ ХХ‒ХХІ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
Мета дослідження – проаналізувати геополітичні стратегії регіональних (Росія, Іран, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан) та нерегіональних (США, Туреччина) держав з питання визначення міжнародно-правового статусу Каспійського моря. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, об’єктивності, системності та використання загальнонаукових методів дослідження (аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення) та спеціально-історичних методів (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-генетичний). Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українській історіографії системно досліджено зміни каспійського вектору геополітичних стратегій Ірану, США та Росії в контексті визначення правового статусу Каспійського моря у 90-х рр. ХХ ‒ на початку ХХІ ст. Каспійський регіон має багатогранні проблеми: екології, мілітаризації, використання мінеральних ресурсів і біоресурсів. По кожному з цих аспектів у сторін (США, Росія, Туреччина, прикаспійські держави) є своя позиція. Визначення правового статусу Каспійського моря має стати точкою відліку для вирішення більшості проблем даного регіону. Ухвалення відповідної конвенції, а також різних галузевих угод призвело б до всеосяжного врегулювання правового режиму Каспійського моря, визначення всіх прав і обов'язків прикаспійських держав. На даному етапі суверенні права країн узбережжя Каспійського моря залишаються невизначеними, що не тільки є перепоною для початку використання природних ресурсів Каспію, але також може спричинити виникнення гострих економічних, політичних і військових конфліктів у регіоні. Цель исследования – проанализировать геополитические стратегии региональных (Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан) и нерегиональных (США, Турция) государств в вопросе определения международно-правового статуса Каспийского моря. Методология исследования опирается на принципы историзма, объективности, системности и использования общенаучных методов исследования (анализа, синтеза, систематизации, обобщения) и специально-исторических методов (сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, историко-генетический). Научная новизна состоит в том, что впервые в украинской историографии системно исследованы изменения каспийского вектора геополитических стратегий Ирана, США и России в контексте определения правового статуса Каспийского моря в 90-х гг. ХХ – начале ХХІ ст. Каспийский регион имеет многогранные проблемы: экологии, милитаризации, использования минеральных ресурсов и биоресурсов. По каждому из этих аспектов у сторон (США, Россия, Турция, прикаспийские государства) есть своя позиция. Определение правового статуса Каспийского моря должно стать точкой отсчета для решения большинства проблем данного региона. Принятие соответствующей конвенции, а также различных отраслевых соглашений привело бы к всеобъемлющему урегулированию правового режима Каспийского моря, определению всех прав и обязанностей прикаспийских государств. На данном этапе суверенные права стран побережья Каспийского моря остаются неопределенными, что не только является препятствием для начала использования природных ресурсов Каспия, но также может привести к возникновению острых экономических, политических и военных конфликтов в регионе. The work aims to analyze the international legal status of the Caspian Sea in the context of geopolitical strategies of regional (Russia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan) and non-regional (USA, Turkey) states. The research methodology is based on the principles of historicism, objectivity, systematization and use of general scientific research methods (analysis, synthesis, systematization, generalization) and special-historical methods (comparative-historical, problem-chronological, and historical-genetic). The scientific novelty is that for the first time in Ukrainian historiography, the changes of the Caspian vector of geo¬political strategies of Iran, the USA and Russia in the context of determining the legal status of the Caspian Sea in the 90s of the XX – beginning of the XXI century are systematically stud¬ied. The Caspian region has multifaceted problems: ecology, militarization, use of mineral resources and bioresources. The countries (USA, Russia, Turkey, and Pre-Caspian states) have their own positions on each of these aspects. Determination of the legal status of the Caspian Sea should become the starting point for solving most of the region’s problems. The adoption of the relevant convention, as well as various sectoral agreements, would lead to a comprehensive regulation of the legal status of the Caspian Sea, the definition of all rights and obligations of the Pre-Caspian states. At the given stage, the sovereign rights of the countries of the Caspian coast remain uncertain, which is not only an obstacle to using the Caspian’s natural resources but can also lead to acute economic, political and military conflicts in the region.
Опис
Ключові слова
Каспійський регіон, США, Росія, прикаспійські держави, міжнародні відносини, міжнародно-правовий статус, Каспийский регион, Россия, прикаспийские государства, международные отношения, международно-правовой статус, Caspian region, USA, Russia, Pre-Caspian states, international relations, international legal status
Цитування
Ямпольська Л. Проблема статусу Каспійського моря у геополітичних стратегіях зацікавлених держав на рубежі ХХ–ХХІ ст. / Л. Ямпольська, Ю. Матей // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2021. – Т. 33 : До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка. – С. 128–143.