СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В АВТОРСЬКОМУ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У рецензії здійснено коментар щодо структурно-змістової організації посібника зі спецкурсу світової літератури, охарактеризовано його теоретичну й практичну частину, визначено основні методології літературознавчого аналізу художнього тексту в аспекті традиції й новації, виявлено прагматичну орієнтованість на соціальні потреби сучасного студента формувати читацьку та інтерпретаційну омпетентності. В рецензии осуществлен комментарий по структурно-содержательной организации пособия по спецкурсу мировой литературы, охарактеризовано его теоретическую и практическую часть, определены основные методологии литературоведческого анализа художественного текста в аспекте традиции и новации, обнаружено прагматическую ориентированность на социальные нужды современного студента формировать читательскую и интерпретационную компетентности. The review deals with a commentary on the structure and content organization of the special subject in the sphere of world literature, its theoretical and practical part are characterized, the main methodologies of literary analysis of the artistic text in the aspect of tradition and innovation are identified, a pragmatic orientation to the social needs of the modern student to develop reading and interpreting competence is revealed.
Опис
Ключові слова
художній текст, літературознавчий аналіз, рецептивна естетика, авторська інтерпретація тексту, художественный текст, литературоведческий анализ, рецептивная эстетика, авторская интерпретация текста, artistic text, literary analysis, receptive aesthetics, author's interpretation of the text
Цитування
Тарарак О. В. Світова література в авторському інтерпретаційному просторі / О. В. Тарарак // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 109–111. – Рец. на навч.-метод. посіб.: Вишницька Ю. Аналіз та інтерпретація художнього тексту : спецкурс зі світової літ. / Ю. Вишницька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 240 с.