ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАНЬ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано різні методичні підходи до вивчення похідної в курсі алгебри і початків аналізу; визначено основні поняття й співвідношення, логічну послідовність навчального матеріалу у викладанні теми «Похідна та її застосування» у профільній школі; зроблено порівняльний аналіз змісту навчального матеріалу теми на профільному та поглибленому рівнях. The theses characterize different methodical approaches to the study of the derivative in the course of algebra and the beginnings of analysis; the main concepts and relationships, the logical sequence of the educational material in the teaching of the topic «Derivative and its application» in a specialized school are defined; a comparative analysis of the content of the subject's educational material on profile and advanced levels was made.
Опис
Ключові слова
диференціальне числення, похідна, логічний аналіз, differential calculus, derivative, logical analysis
Цитування
Чібісов О. Д. Логічний аналіз змісту навчального матеріалу у вивченні похідної та її застосувань у профільній школі / О. Д. Чібісов, Г. В. Дейниченко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 114–116.