Роздуми під час захисту дисертацій з мовознавчих проблем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто питання про розвиток проблематики наукових досліджень загалом і дисертацій зокрема впродовж понад півстоліття, проаналізовано найбільш характерні й типові огріхи в кандидатських дисертаціях, що захищалися та захищаються. На такому значному відрізку часу окреслено основні напрями наукових пошуків і зміни, що відбувалися в лінгвістиці другої половини ХХ й на початку ХХІ століть, виділено дослідницькі знахідки й консервативні лакуни, що потребують стимулів до наукового розвитку. В статье рассмотрен вопрос о развитии проблематики научных исследований вообще и диссертаций в частности на протяжении более полувека, проанализированы наиболее характерные и типичные огрехи в кандидатских диссертациях, которые защищались и защищаются. На таком значительном отрезке времени обозначены основные направления научных поисков и изменения, происходившие в лингвистике второй половины ХХ и в начале ХХІ столетий, выделены исследовательские находки и консервативные лакуны, требующие стимулов к научному развитию. The article deals with the issue of mainstreaming the development of scientifi c research in general and in particular theses for over half a century. The most characteristic and typical fl aws in the master’s theses are analyzed. Taking into account such a signifi cant period of time allowed to designate the basic directions of scientifi c research and the changes taking place in the linguistics of the second half of the twentieth and early twenty-fi rst centuries and to highlight the research fi ndings and conservative gaps requiring incentives for scientifi c development.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, мовознавство, дисертації, лінгвіністичні дослідження, діалектологія, фразеологія, стилістика, алгоритм наукового дослідження, наукові методи дослідження, бібліографія, научные исследования, языкознание, диссертации, лингвинистические исследования, диалектология, фразеология, стилистика, алгоритм научного исследования, научные методы исследования, библиоргафия, scientific research, linguistics, dissertations, linguistic research, dialectology, phraseology, stylistics, algorithm of scientific research, scientific research methods, bibliography
Цитування
Лисиченко Л. А .Роздуми під час захисту дисертацій з мовознавчих проблем / Л. А. Лисиченко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 104–110.