ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто професійну діяльність, яка займає значну частину продуктивного життя людини й неодмінно впливає на особистість фахівця, і якщо людина не володіє способами попередження чи зниження рівня дії професійних ризиків, це може вкрай негативно вплинути на рівень як особистого, так і професійного здоров᾽я фахівця. Під професійним ризиком розуміють ймовірність заподіяння шкоди здоров᾽ю людей в процесі професійної діяльності; ймовірність пошкодження (втрати) здоров᾽я або загибелі працівника внаслідок впливу на нього небезпечного чи шкідливого виробничого чинника при виконанні ним своїх трудових обов᾽язків. Професія фахівця соціальної галузі – соціального педагога, соціального працівника, поряд з професіями педагога і лікаря, належить до групи професій з підвищеною моральною відповідальністю за життя людини. Під час вибору професії людина має зважати як на позитивні сторони, так і на потенційні ризики професійної діяльності й, на підґрунті свідомого професійного вибору, оволодівати стратегіями попередження й мінімізації означених ризиків як під час навчання в університеті, так і розширювати відповідні знання та вміння в процесі трудової діяльності для збереження високого рівня працездатності й продуктивної життєдіяльності в цілому. В статье рассмотрена профессиональная деятельность, которая занимает значительную часть продуктивной жизни человека и непременно влияет на личность специалиста, и если человек не владеет способами предупреждения или снижения уровня воздействия профессиональных рисков, это может крайне негативно повлиять на уровень как личного, так и профессионального здоровья специалиста. Под профессиональным риском понимают вероятность причинения вреда здоровью людей в процессе профессиональной деятельности; вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти работника вследствие воздействия на него опасного или вредного производственного фактора при выполнении им своих трудовых обязанностей. Профессия специалиста социальной сферы – социального педагога, социального работника, наряду с профессиями педагога и врача, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за жизнь человека. При выборе профессии человек должен учитывать как позитивные стороны, так и на потенциальные риски профессиональной деятельности и, в основе сознательного профессионального выбора, овладевать стратегиями предупреждения и минимизации указанных рисков как во время учебы в университете, так и расширять соответствующие знания и умения в процессе трудовой деятельности для сохранения высокого уровня работоспособности и продуктивной жизнедеятельности в целом. The article considers professional activity, which occupies a significant part of a person's productive life and necessarily affects the personality of a specialist, and if a person does not know how to prevent or reduce exposure to occupational risks, it can have an extremely negative impact on the level of both personal and professional health of the specialist. Occupational risk is understood as the probability of causing harm to people's health in the process of professional activity; the probability of damage (loss) of health or death of an employee due to exposure to a hazardous or harmful production factor during the performance of his or her work duties. The profession of a social specialist - social pedagogue, social worker, along with the professions of teacher and doctor, belongs to the group of professions with increased moral responsibility for human life. When choosing a profession, a person should consider both the positive aspects and the potential risks of professional activity and, based on a conscious professional choice, master strategies to prevent and minimize these risks both during university studies and to expand relevant knowledge and skills in the process of work activity in order to maintain a high level of efficiency and productive life activity in general.
Опис
Ключові слова
професійні ризики, фахівці, професійна діяльність, соціальна галузь, профессиональные риски, специалисты, профессиональная деятельность, социальная отрасль, occupational risks, specialists, professional activity, social sector
Цитування
Кабусь Н. Д. Професійні ризики фахівця соціальної галузі / Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 12–14.