ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «технологія», схарактеризовані види технологій, розкриті риси соціально-педагогічної технології такі як: універсальність, конструктивність, результативність, гнучкість; дано авторське визначення поняттю технологія соціальної профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків у закладах загальної середньої освіти як системи послідовних дій, способів, засобів, етапів щодо створення у закладах загальної середньої освіти умов для успішної соціалізації старших підлітків на основі мінімізації або повного усунення факторів, які впливають на появу суїцидальних проявів у підлітковому середовищі; розроблено та обґрунтовано технологію соціальної профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків у закладах загальної середньої освіти, що мала на меті зниження ризику і рівня проявів суїцидальної поведінки у підлітковому середовищі та передбачала наступні етапи: підготовчий, основний, підсумковий; виявлені головні принципи: гуманізму, системності, диференційного підходу, опори на позитивний потенціал особистості, на яких базувалась дана технологія. The article analyzes various approaches to the definition of the concept of "technology", characterizes the types of technologies, characterizes the features of socio-pedagogical technology: universality, constructiveness, effectiveness, flexibility; the author’s definition of the concept of the technology of social prevention of suicidal behavior of older adolescents in institutions of general secondary education is given as a system of sequential actions, methods, means, stages for creating in institutions of general secondary education conditions for the successful socialization of older adolescents based on the minimization or complete elimination of factors that affect emergence of suicidal manifestations in the adolescent environment; the technology of social prevention of suicidal behavior of older adolescents in institutions of general secondary education was developed and substantiated, which aimed to reduce the risk and level of manifestations of suicidal behavior in the adolescent environment and provided for the following stages: preparatory, main, final; identified tasks and principles: humanism, systematicity, differential approach, reliance on the positive potential of the individual, on which this technology was based.
Опис
Ключові слова
старші підлітки, суїцид, суїцидальна поведінка, профілактика, технологія, засоби арт-терапії, заклади загальної середньої освіти, older teenagers, suicide, suicidal behavior, prevention, technology, means of art therapy, general secondary education institutions
Цитування
Бейник К. В. Технологія соціальної профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків арт-терапевтичними засобами в закладах загальної середньої освіти / К. В. Бейник, Н. О. Єсіна // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 112–117.