Особливості проходження педагогічної практики студентів факультету початкового навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розглянуто особливості проходження педагогічної практики студентів факультету початкового навчання. На основі аналізу напрацювань відомих науковців визначено сутність педагогічної практики. Зазначено та проаналізовано види педагогічної практики студентів факультету початкового навчання. В тезисах рассмотрены особенности прохождения педагогической практики студентов факультета начального обучения. На основе анализа наработок известных ученых определена сущность педагогической практики. Указаны и проанализированы виды педагогической практики студентов факультета начального обучения. The thesis addresses the peculiarities of passing the pedagogical practice of students at the Faculty of Elementary Education. Based on the analysis of the work of famous scientists, the essence of pedagogical practice is determined. Тhe kinds of pedagogical practice of students of faculty of elementary education are specified and analyzed. .
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, особливості, початкове навчання, студенти, професійна діяльність, навчальна робота, аспірантські роботи, педагогическая практика, особенности, начальное обучение, студенты, профессиональная деятельность, учебная работа, аспирантские работы, pedagogical practice, features, elementary education, students, professional activity, educational work, post-graduate work
Цитування
Небитова І. А. Особливості проходження педагогічної практики студентів факультету початкового навчання / І. А. Небитова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 161–163.