COMPONENT STRUCTURE OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST’S PROFESSIONAL COMPETENCE IN CONDITIONS OF POSTGRADUATE EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
The article substantiates that the formation of professional competence of special education teachers is necessary not as a discrete pedagogical phenomenon aimed at local changes in certain aspects of correctional and educational process of working with children with special educational needs, but as a holistic system – from goal setting to finalization the result. Based on the theoretical analysis of the components of the teacher’s professional competence, the following interrelated components of the professional competence of special education teacher were identified: motivational-value; correctional and pedagogical; diagnostic and analytical. Criteria were specified, indicators of formation of professional competence of special education teachers in the conditions of postgraduate education were characterized. Thus, the indicators of the formation of the motivational and value component according to the personal criterion are: 1) motivation and interest in working with children with SEN; 2) promotion of the values of inclusive education during correctional and developmental work; 3) personal and professionally significant qualities for the implementation of correctional and developmental work with children with SEN. Indicators of the formation of the correctional and pedagogical component according to the practical-activity criterion are: 1) the availability of professional knowledge in pedagogy, age and pedagogical psychology, ICT; 2) availability of professional knowledge in correctional pedagogy, its branches, rehabilitation, special-psychology, neurophysiology, medicine, medical pedagogy; 3) the formation of special skills. Among the indicators of the formation of the diagnostic-analytical component according to the monitoring criterion are the following: 1) implementation of diagnostics and comprehensive assessment of the child's development, conducting consultative activities; 2) maintaining the IRC documentation within the framework of professional activity; 3) monitoring the dynamics of child development. У статті обґрунтовано, що формування професійної компетентності вчителів-дефектологів є необхідним у вигляді не як дискретного педагогічного явища, спрямованого на локальні зміни окремих аспектів корекційно-освітнього процесу роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а як цілісної системи – від постановки мети до отримання кінцевого результату. На основі теоретичного аналізу компонентів професійної компетентності педагога було виокремлено такі взаємопов’язані компоненти професійної компетентності вчителя-дефектолога: мотиваційно-ціннісний; корекційно-педагогічний; діагностико-аналітичний. Було конкретизовано критерії, схарактеризовано показники сформованості професійної компетентності вчителів-дефектологів в умовах післядипломної освіти. Так, показниками сформованості мотиваційно-ціннісного компонента за особистісним критерієм є: 1) мотивація та інтерес до роботи з дітьми з ООП; 2) пропаганда цінностей інклюзивної освіти під час проведення корекційно-розвиткової роботи; 3) особистісні та професійно значущі якості для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП. Показниками сформованості корекційно-педагогічного компонента запрактично-діяльнісним критерієм слугують: 1) наявність професійних знань із педагогіки, вікової та педагогічної психології, ІКТ; 2) наявність професійних знань із корекційної педагогіки, її галузей, реабілітології, спецпсихології, нейрофізіології, медицини, лікувальної педагогіки; 3) сформованість спеціальних умінь. Серед показників сформованості діагностико-аналітичного компонента за моніторинговим критерієм визначено такі: 1) здійснення діагностики та комплексної оцінки розвитку дитини, провадження консультативної діяльності; 2) ведення документації ІРЦ у межах професійної діяльності; 3) здійснення моніторингу динаміки розвитку дитини.
Опис
Ключові слова
competence, professional competence, special education teacher, components, criteria, indicators, inclusive education, postgraduate education, компетентність, професійна компетентність, вчитель-дефектолог, компоненти, критерії, показники, інклюзивна освіта, післядипломна освіта
Цитування
Kazachiner O. S. Component structure of a teacher-defectologist's professional competence forming in conditions of postgraduate education / O. S. Kazachiner, Yu. D. Boychuk // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 7 (25). – С. 404–414.