РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів засобами цифрового освітнього середовища. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів-музикантів відкриває можливості для опанування широкого спектру навчальної інформації, освітніх ресурсів та програмових засобів, інтерактивних навчальних матеріалів, що сприяє підвищенню пізнавальної активності, самостійності та забезпечує реалізацію творчих можливостей особистості в освітньому процесі. Зазначено, що створення в закладі вищої освіти цифрового освітнього середовища не лише надає унікальні можливості для розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів, а й відповідає викликам сучасності, забезпечуючи гнучкість, динамічність, інноваційність та студентоцентрованість освітнього процесу. The publication analyzes the development of the creative potential of future teachers-musicians by means of the digital educational environment. Application of information and communication technologies in the process of training future teachers-musicians opens opportunities for mastering a wide range of educational information, educational resources and program tools, interactive educational materials, which contributes to increasing cognitive activity, independence and ensures the realization of creative possibilities of the individual in the educational process. It is noted that the creation of a digital educational environment in a higher education institution not only provides unique opportunities for the development of the creative potential of future music teachers, but also meets the challenges of modern times, ensuring flexibility, dynamism, innovation and student-centeredness educational process.
Опис
Ключові слова
освітній процес, музичне мистецтво, майбутні педагоги-музиканти, інформаційні технології, аспірантські роботи, educational process, musical art, future teachers-musicians, information technologies, postgraduate works
Цитування
Сімакова С. І. Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів засобами цифрового освітнього середовища / С. І. Сімакова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 227–233.