Species and structural diversity of flora and avifauna on the territory of urban water

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ivan Franko National University of Lviv
Анотація
Background. The territories of urban wastewater treatment facilities, where the natural vegetation has been radically changed to synanthropic vegetation, promote the spread of ruderal plant species, including invasive ones, but at the same time create a favourable environment for nesting and staying of many bird species, including rare and those listed in the Red Data Book of Ukraine. The aim of this study is to investigate the species and structural diversity of vegetation on the territory of urban wastewater treatment facilities in order to determine their significance for the conservation of avifauna. Materials and Methods. To analyse the state of biodiversity, an inventory of species of higher plant and avifauna in the technogenic areas of Kharkiv wastewater treatment facilities in the spring and summer of 2020–2021 was carried out using conventional methods. Results. The flora of higher vascular plants includes 90 species belonging to 78 genera, 30 families, and 2 classes of the Magnoliophyta division. The leading families are: Asteraceae (30.0 %; n = 90), Poaceae (12.2 %), Brassicaceae (6.7 %), Fabaceae and Polygonaceae (4.4 % each). Herbaceous plant species (92.0 %; n = 90) dominated according to the С. Raunkiær classification (1934), with a predominance of hemicryptophytes (54.0 %) and terophytes (37.0 %). The increased proportion of the latter, compared to the zonal flora, indicates a significant disturbance of the habitat by anthropogenic factors. This is also evidenced by the predominance of synanthropic plant species (81.1 %; n = 90), including 40 species (54.8 %; n = 73) belonging to the apophyte group, and the remaining 45.2 % are adventitious species. In relation to moisture, most plants are mesophytes (71.0%; n = 90). In terms of geographical structure, the flora has a Holarctic-European-Eurasian character with admixtures of North American, Mediterranean, Nomadic and Mediterranean-Asian geoelements. The avifauna includes 95 species belonging to 13 orders and 29 families. Birds of Passeriformes (32.6 %), Charadriiformes (24.2 %) and Anseriformes (13.7 %) predominate. The treatment facilities are important for nesting of 53 species (55.8 %; n = 95), and are also a trophic base for 23 (24.2 %) of wandering and 19 (20.0 %) of transient bird species. The nine faunal groups were dominated by boreal 26.6 % (n = 95) and tropical 13.8 %, as well as limnophilous (12.8 %) and nemoral (11.7 %) species. The nesting avifauna was formed mainly by nemoral 17.0 % (n = 53) and tropical 15.1 %, as well as alluviophilous and boreal (13.2 % each) species. The greatest bird diversity is found in the overgrown silt areas, where vegetation with a projected cover of 50–70 % is interspersed with shallow water as close as possible to natural areas. Among the identified bird species, the following breeding birds are listed in the Red Data Book of Ukraine: Himantopus himantopus, also transient and wandering species: Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Columba oenas. Conclusion. The established plant communities with rich avifauna, including rare bird species, and the location of the treatment facilities within their migration routes, indicate the importance of these areas for the conservation of biota. Вступ. Території очисних споруд міст, на яких докорінно змінена природна рослинність на синантропну, сприяють розповсюдженню рудеральних видів рослин, включаючи інвазійні, однак водночас створюють сприятливе середовище sдля гніздування та перебування багатьох видів птахів, зокрема, рідкісних і тих, що занесені до Червоної книги України. Це дослідження спрямоване на вивчення видового та структурного різноманіття рослинності території міських очисних споруд задля виявлення їхнього значення у збереженні орнітофауни. Матеріали й методи. Для аналізу стану біорізноманіття загальноприйнятими методами проведено інвентаризацію видів флори вищих рослин та орнітофауни на техногенних територіях очисних споруд міста Харкова у весняно-літні періоди 2020–2021 рр. Результати. Флора вищих судинних рослин налічує 90 видів, що належать до 78 родів, 30 родин, 2 класів відділу Magnoliophyta. Провідні родини: Asteraceae (30,0 %; n = 90), Poaceae (12,2 %), Brassicaceae (6,7 %), Fabaceae і Polygonaceae (по 4,4%). За класифікацією К. Раункієра (1934), домінували трав’янисті види рослин (92,0 %; n = 90) з переважанням гемікриптофітів (54,0 %) і терофітів (37,0 %). Збільшена частка останніх, порівняно з зональною флорою, вказує на значне порушення місцезростання антропогенним чинником. Про це свідчить також переважання синантропних видів рослин (81,1 %; n = 90), серед них 40 видів (54,8 % n = 73) належать до групи апофітів, решта 45,2 % – адвентивні види. Щодо зволоження, то більшість рослин є мезофітами (71,0 %; n = 90). За географічною структурою флора має голарктично-європейсько-євразійський характер з домішками північноамериканського, середземноморського, номадійського та середземноморсько-азіатського геоелементів. Орнітофауна налічує 95 видів птахів, які належать до 13 рядів і 29 родин. Переважають птахи Passeriformes (32,6 %), Charadriiformes (24,2 %) і Anseriformes (13,7 %). Очисні споруди важливі для гніздування 53 видів (55,8 %; n = 95), а також є трофічною базою для 23 (24,2 %) блукаючих та 19 (20,0 %) пролітних видів птахів. Серед дев’яти фауністичних груп переважали бореальні 26,6 % (n = 95) та тропічні – 13,8 %, а також лімнофільні (12,8%) та неморальні (11,7 %) види. Гніздова орнітофауна сформована переважно неморальними 17,0% (n = 53) та тропічними – 15,1 %, а також алювіофільними й бореальними (по 13,2 %) видами. Найбільше багатство птахів представлено на заростаючих мулових майданчиках, де рослинний покрив із проєктивним покриттям 50–70 % перемежовувався з мілководдям, максимально наближеним до природних територій. Із числа виявлених видів птахів до Червоної книги України занесено гніздові (Himantopus himantopus), а також пролітні та блукаючи види (Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Columba oenas). Висновки. Сформовані рослинні угруповання з багатою орнітофауною за участю рідкісних видів птахів і розташування очисних споруд у межах їхніх міграційних шляхів свідчать про важливість цих територій для збереження біоти.
Опис
Ключові слова
flora, synanthropic vegetation, avifauna, urban wastewater treatment facilities, technogenic areas, adventive, ruderal species, rare species, флора, синантропна рослинність, орнітофауна, міські очисні споруди, техногенні ділянки, адвентивні, рудеральні види, рідкісні види
Цитування
Mamedova Yu. Species and structural diversity of flora and avifauna on the territory of urban water / Yu. Mamedova, R. Volkova, A. Chaplygina // Біологічні Студії = Studia Biologica. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 111–138.