Обґрунтування методології управління соціальними системами як спосіб розвитку критичного мислення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, вид. «ОВС» ТОВ
Анотація
У статі розглянута теорія управління соціальними системами, яка ґрунтується на загальній теорії управління об’єктами будь-якої фізичної природи. Фундаментальними поняттями теорії управління виступає система управління, етапи процесу управління, функції управління — регулювання, адаптація, оптимізація. Ефективність процесу управління суттєво залежить від моделі об’єкта управління, що дозволяє передбачити функціонування системи у різних обставинах. Виконання вказаних і багатьох інших розумових дій сприяє розвитку критичного мислення. В статье рассмотрена теория управления социальными системами, основанная на общей теории управления объектами любой физической природы. Фундаментальными понятиями теории управления выступает система управления, этапы процесса управления, функции управления - регулирования, адаптация, оптимизация. Эффективность процесса управления существенно зависит от модели объекта управления, позволяет предположить функционирования системы в различных обстоятельствах. Выполнение указанных и многих других умственных действий способствует развитию критического мышления. The article considers the theory of management of social systems, which is based on the general theory of management of objects of any physical nature. The fundamental concepts of control theory are the control system, the stages of the control process, the control and regulation functions, adaptation, optimization. The effectiveness of the control process substantially depends on the model of the control object, which suggests the functioning of the system in various circumstances. The implementation of these and many other mental actions contributes to the development of critical thinking.
Опис
Ключові слова
управління, освіта, системи, розвиток, функціонування, управление, образоване, системы, развитие, функционирование, сontrol, еducation, the system, development, functioning
Цитування
Прокопенко А. І. Обґрунтування методології управління соціальними системами як спосіб розвитку критичного мислення / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ОВС, 2002. – Вип. 17. – С. 122–129.