Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій : психологічна теорія і практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. У книзі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження особистості у кризових умовах і критичних ситуаціях життя. Розглядаються особливості переживання персонологічних, вікових, професійних і соціокультурних криз; умови адаптації, ресоціалізації та розвитку особистості в ускладнених умовах життя. Особливу увагу в представленому науковому доробку приділено проблемам збереження психічного здоров’я людини та надання їй психологічної допомоги в консультативно-терапевтичній практиці. Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян. Коллективная монография посвящена современным проблемам психологии личности. В книге освещаются теоретические и прикладные аспекты исследования личности в кризисных условиях и критических ситуациях жизни. Рассматриваются особенности переживания персонологических, возрастных, профессиональных и социокультурных кризисов; условия адаптации, ресоциализации и развития личности в осложненных условиях жизни. Особое внимание в представленном научной разработке уделено проблемам сохранения психического здоровья человека и предоставления ему психологической помощи в консультативно-терапевтической практике. Адресуется специалистам в области психологии и смежных с ней дисциплин, студентам, аспирантам, широкой общественности педагогов. The collective monograph is devoted to contemporary problems of psychology of personality. Theoretical and practical aspects of studies of a person in crisis conditions and life critical situations have been discovered. The peculiarities of person-feature experience of age, socio-cultural and professional crises have been considered; conditions of adaptation, re-socialization and personal development in the complex conditions of life have been examined. Particular attention in the submitted scientific heritage has been paid to the problems of mental health preservation and person's psychological assistance in a consultative and therapeutic practice. It has been addressed to specialists in psychology and its related disciplines, students, graduate students, general educators public.
Опис
Ключові слова
практична психологія, кризові ситуації, психологія особистості, психічне здоров’я людини, консультативно-терапевтична практика, практическая психология, кризисные ситуации, психология личности, психическое здоровье человека, консультативно-терапевтическая практика, practical psychology, crisis situations, psychology of personality, mental health of a person, consulting and therapeutic practice
Цитування
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій : психологічна теорія і практика : монографія : в 2 кн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : СумДПУ, 2017. – Кн. 2. – 540 с.