Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу науково-педагогічної літератури у статті розкрито суть педагогічної підтримки, яку визначено як педагогічну, дидактично цілеспрямовану діяльність компетентних педагогів з надання превентивної й оперативної дозованої допомоги аспірантам. Це сприятиме розв’язанню їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних з успішним просуванням у навчанні, спілкуванні, професійному самовизначенні, самовираженні. У статті розглянуто різні підходи до визначення педагогічного змісту поняття «педагогічна підтримка» – широкий і вузький. Схарактеризовано принципи педагогічної підтримки (загальності, суб’єктності й індивідуальності, проблемності, пріоритету захисту прав та інтересів аспірантів; адресності й дозованості допомоги, співробітництва, систематичності підтримки, диференційованого підходу при наданні підтримки), її види (превентивна, оперативна, опосередкована, дозована, адресна), форми (індивідуальна, групова), прийоми надання (використання карток-консультацій, таблицьпорад, організація спілкування, наведення питань, що наштовхують на відповідь, попередження про типові помилки і неправильні підходи тощо). Визначено специфіку здійснення педагогічної підтримки в умовах групової роботи у вивченні здобувачами-іноземцями з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти елементів математичної статистики задля оволодіння стохастичними методами обробки результатів педагогічного експерименту. Схарактеризовано етапи надання педагогічної підтримки іноземним здобувачам освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні стохастики, якот: діагностичний, пошуковий, проектний, діяльнісний, рефлексивний. Науково обґрунтовано як загальні вимоги до викладача, який здійснює педагогічну підтримку (постійна увага до кожної особистості, створення ситуацій успіху, стимулювання до самостійних дій, розвинена емпатія, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації), так і ті, що стосуються безпосереднього здійснення педагогічної підтримки (вивчення індивідуальних особливостей кожного здобувача з метою надання «адресної» допомоги, що потребує виявлення «проблемного поля», тобто особистісно значущої для нього проблеми; цілеспрямованої пізнавальної діяльності викладача і здобувача з розв’язання проблеми, а також організації співробітництва здобувачів). The article reveals the essence of academic support, which is defined as pedagogical didactically-oriented activity of competent university teachers in provision of preventive, prompt and balanced assistance to PhD applicants based on the review of scientific and pedagogical literature. It aims at solving their individual problems related to increasing their academic achievement, successful communication, professional self-determination, self-expression. The broad and narrow approaches to defining the pedagogical content of the concept «academic support» are considered in the paper. The article describes principles (generality; subjectivity and individuality; problematic nature; priority of protection of PhD student’s rights and interests; targeting performance and balance of assistance; collaboration; systematic nature of support; differentiated approach in providing support), types (preventive; operative; indirect; balanced; targeted), forms (individual; group), and methods of delivery (use of advisory cards, advisory charts; managing communication; prompting questions; warning about common mistakes and incorrect approaches etc.) of academic support. The paper specifies the academic support in the context of group work of Chinese PhD applicants for educational and scientific level of higher education during their studying the elements of mathematical statistics aimed at mastering stochastic methods of processing the results of a pedagogical experiment. It also characterizes delivery stages of academic support for foreign PhD applicant in the studies of stochastics, i.e. diagnostic, exploratory, design, action and reflective stages. The scientific rationale demands are provided for both general requirements for a tutor providing academic support (continuous attention to each PhD applicant; creating situations of success; encouragement to independent action; developed empathy; providing conditions for self-determination and self-realization) and those ones related to direct realization of academic support (looking into individual characteristics of each PhD applicant in the effort to provide «targeted» assistance that requires identification of «problem field», i.e. personally significant problem for a PhD applicant; goal-oriented cognitive activity of a tutor and an applicant within problem solving processes and organization PhD applicants’ collaboration).
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, іноземні здобувачі, математична статистика, academic support, foreign PhD applicant, mathematical statistics
Цитування
Дейніченко Т. І. Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики / Т. І. Дейніченко, Г. В. Дейниченко, О. А. Жерновникова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 43–50.