Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У дисертації досліджено і розкрито особливості змісту, завдань, форм і методів реалізації педагогічної освіти батьків різними соціальними інституціями, громадськими організаціями та об’єднаннями у 50–70-х рр. ХХ ст. в Україні у контексті історичної ретроспективи, задля підвищення її ефективності в сучасних умовах. Систематизована джерельна база з теми дослідження може бути використана у процесі вивчення студентами курсів «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Соціальна педагогіка». Виявлені матеріали, зміст та висновки роботи допоможуть об’єктивно підійти до розв’язання сучасних проблем педагогічної освіти батьків, а також прислужитися у виданні навчально-методичних посібників, підручників, хрестоматій з історії вітчизняної педагогіки. В диссертации исследованы и раскрыты особенности содержания, задач, форм и методов реализации педагогического просвещения родителей различными социальными институтами, общественными организациями и объединениями в 50–70-х гг. ХХ в. в Украине в контексте исторической ретроспективы, для повышения ее эффективности в современных условиях. Систематизированная источниковая база по теме исследования может быть использована в процессе изучения студентами курсов «История педагогики», «Педагогика», «Социальная педагогика». Обнаруженные материалы, содержание и выводы работы помогут объективно подойти к решению современных проблем педагогического образования родителей, а также служить в издании учебно-методических пособий, учебников, хрестоматий по истории отечественной педагогики. This dissertation studies the content, tasks, forms and methods of pedagogical education of parents by different social institutions, public organizations and associations in Ukraine in 50-70-ies in the context of the historical retrospective in order to improve its effectiveness in modern conditions. The systematized source base on the topic of the study can be used by students in the courses "History of Pedagogy", "Pedagogy", "Social Pedagogy". The found materials, content and conclusions of the work will help to objectively approach the solution of modern problems of pedagogical education of parents, as well as serve in the publication of teaching aids, textbooks, reading-books on the history of domestic pedagogy.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, педагогічна культура батьків, педагогічна просвіта батьків, сім'я, педагогическое образование родителей, педагогическая культура родителей, педагогическое просвещение родителей, семья, teacher education for parents, parental pedagogical culture, parental education, family
Цитування
Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки / І. В. Єсьман ; наук. керівник В. Л. Федяєва ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 234 с.