Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5923
Title: Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні
Other Titles: Педагогическое образование родителей в 50–70-х годах ХХ века в Украине
Parent education in the 1950s and 1970s in Ukraine
Authors: Єсьман, І. В.
Есьман, И. В.
Yesman, I.
Keywords: педагогічна освіта батьків
педагогічна культура батьків
педагогічна просвіта батьків
сім'я
педагогическое образование родителей
педагогическая культура родителей
педагогическое просвещение родителей
семья
teacher education for parents
parental pedagogical culture
parental education
family
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки / І. В. Єсьман ; наук. керівник В. Л. Федяєва ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 234 с.
Abstract: У дисертації досліджено і розкрито особливості змісту, завдань, форм і методів реалізації педагогічної освіти батьків різними соціальними інституціями, громадськими організаціями та об’єднаннями у 50–70-х рр. ХХ ст. в Україні у контексті історичної ретроспективи, задля підвищення її ефективності в сучасних умовах. Систематизована джерельна база з теми дослідження може бути використана у процесі вивчення студентами курсів «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Соціальна педагогіка». Виявлені матеріали, зміст та висновки роботи допоможуть об’єктивно підійти до розв’язання сучасних проблем педагогічної освіти батьків, а також прислужитися у виданні навчально-методичних посібників, підручників, хрестоматій з історії вітчизняної педагогіки. В диссертации исследованы и раскрыты особенности содержания, задач, форм и методов реализации педагогического просвещения родителей различными социальными институтами, общественными организациями и объединениями в 50–70-х гг. ХХ в. в Украине в контексте исторической ретроспективы, для повышения ее эффективности в современных условиях. Систематизированная источниковая база по теме исследования может быть использована в процессе изучения студентами курсов «История педагогики», «Педагогика», «Социальная педагогика». Обнаруженные материалы, содержание и выводы работы помогут объективно подойти к решению современных проблем педагогического образования родителей, а также служить в издании учебно-методических пособий, учебников, хрестоматий по истории отечественной педагогики. This dissertation studies the content, tasks, forms and methods of pedagogical education of parents by different social institutions, public organizations and associations in Ukraine in 50-70-ies in the context of the historical retrospective in order to improve its effectiveness in modern conditions. The systematized source base on the topic of the study can be used by students in the courses "History of Pedagogy", "Pedagogy", "Social Pedagogy". The found materials, content and conclusions of the work will help to objectively approach the solution of modern problems of pedagogical education of parents, as well as serve in the publication of teaching aids, textbooks, reading-books on the history of domestic pedagogy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5923
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти
Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Єсьман.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.