Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 48

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України і Китайської Народної Республіки. Проаналізовано результати експериментального впровадження в освітньо-виховну практику педагогічних вищих навчальних закладів сучасних педагогічних технологій (М. Князян), з-поміж іншого,формування міжкультурної компетентностімайбутніх учителів (В. Гриньова, Л. Калашник, О. Новіков, К. Юр’єва, Т. Ячина). Досліджуються проблеми історії вітчизняної (Н. Султанова) і зарубіжної (Фань Чженьсюань, КНР) педагогіки й освіти, а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (Л. Гаврілова, Н. Воронова). Теоретико-методологічні проблеми та інноваційний досвід професійної підготовки фахівців різних галузей представлено в роботах Є. Бондаренко (судноводіїв), О. Ільєнко (фахівців муніципальної економіки), В. Рахліса (перемовників), Ю. Таймасова (фахівців служби цивільного захисту), О. Шумського (учителів іноземних мов). Презентовано новітні напрацювання у сфері допрофесійної (Л. Крупіна) та неперервної післядипломної педагогічної освіти (В. Деміденко), післядипломної освіти водіїв-судномеханіків (С. Скиданчук). The collection contains scientific work and methodological research results of higher educational institutions lecturers, doctoral candidates, postgraduate students, educators from Ukraine and the People’s Republic of China. The results of the experimentalimplementation into educational practice of pedagogical technologies (М.Knyazyan), among others, future teachers’ intercultural competence formation (V.Grinyova, L.Kalashnyk, O. Novikov, K. Yuryeva, Т. Yachyna). The problems of the history of Ukrainian (N.Sultanova) and foreign (Fan Zhenxuan) pedagogics and education are being researched, along with modern tendencies towards developing education (L. Gavrilova, N. Voronova). Theoretical and methodological problems and innovative experience of professional training of experts in different spheres are represented in the works by E. Bondarenko (navigators), Yu.Taimasov (civil defense service professional), O. Shumsky (foreign language teachers). There have been introduced innovative research work results in the sphere of pre-professional (L. Krupina) and continuing graduate pedagogical studies (V. Demidenko), graduate studies of marine engineers (S. Skydanchuk).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. І. Ф. Прокопенко]. – Харків : [б. в.], 2017. – Вип. 48. – 211 с.