Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У данній статі автор довів необхідність "Фізичного виховання" в педагогічному університеті, як складової професійної культури. Підтверджено ефективність планового підходу до навчання фізкультурно-спортивній діяльності студентів з урахуванням особливостей їх майбутньої професії. Індивідуальні завдання щодо національних оздоровчих практик в країнах вивчення мов, самостійне проведення заняття на іноземних мовах значно підвищують вмотивованість тих хто займається. В данной статье автор доказал необходимость "Физического воспитания" в педагогическом университете, как составляющей профессиональной культуры. Подтверждена эффективность планового подхода к обучению физкультурно-спортивной деятельности студентов с учетом особенностей их будущей профессии. Индивидуальные задания в отношении национальных оздоровительных практик в странах изучение языков, самостоятельное проведение занятия на иностранных языках значительно повышают мотивацию тех кто занимается. In this article the author has proved the need for "Physical Education" at a pedagogical university as a component of professional culture.The effectiveness of the planned approach to the training of physical culture and sports activities of students taking into account the peculiarities of their future profession has been confirmed. Individual tasks with regard to national health improvement practices in countries, language learning, self-instruction in foreign languages significantly increases the motivation of those involved.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, студенти-філологи, педагоги, фехтування, самостійна робота, физическое воспитание, студенты-филологи, педагоги, фехтование, самостоятельная работа, physical education, philology students, teachers, fencing, independent work
Цитування
Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам / І. В. Кривенцова та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Вип. 147, т. 2. – С. 68–71.