STEM-УРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Гельветика
Анотація
У статті проаналізовано питання впровадження STEM-освіти у навчальний процес загальноосвітньої школи, розкрито сутність STEM-уроку як одного з напрямів реалізації компетентнісного підходу STEM-освіти. Відзначено, що така проблема в теорії й практиці навчання залишається актуальною та потребує подальшого дослідження, особливо нині, оскільки в Україні прийнято Концепцію розвитку STEM-освіти та визначено План заходів її реалізації, але шляхи впровадження STEM-освіти у навчальний процес загальноосвітньої школи залишаються не досить розробленими. Метою статті є розкриття сутності STEM-уроку як засобу формування STEM-компетентностей в учнів початкової школи. This article analyzes the introduction of STEM-education in the educational process of secondary school, reveals the essence of STEM-lesson as one of the competence approach to STEM-education’s areas of implementation. It is noted that this problem in the theory and practice of teaching remains relevant and needs further study, especially now, as Ukraine has adopted the Concept of STEM-education and defined a Plan of measures for its implementation, but the ways to implement STEM-education in secondary school remain insufficiently developed. The purpose of the article is to reveal the essence of STEM-lesson as a means of forming primary school students’ STEM-competencies.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, компетентнісний підхід, компетентність, інтеграція, STEM-урок, STEM-education, competence approach, competence, integration, STEM-lesson
Цитування
Вовкушевська О. STEM-УРОК як засіб формування STEM-компетентностей в учнів початкової школи / О. Вовкушевська, О. Масюк, Л. Титаренко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 44, т. 1. – С. 237–242.