Активізація навчальної діяльності старших дошкільників засобами дидактичних ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено процес активізації навчальної діяльності старших дошкільників за допомогою дидактичних ігор. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішній активізації навчальної діяльності у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективної активізації навчальної діяльності старших дошкільників за допомогою дидактичних ігор. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів активізації навчальної діяльності у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's work, the process of activating the educational activity of older preschoolers with the help of didactic games was investigated. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish conditions that contribute to the successful activation of educational activities in children. The requirements for methods of working with pedagogical staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for effective activation of educational activities of older preschoolers with the help of didactic games are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of intensification of educational activity in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was investigated.
Опис
Ключові слова
словник дітей старшого дошкільного віку, розвиток лексичних навичок, ознайомлення з навколишнім середовищем, формування мовленнєвого етикету, умови успішного розвитку словника, vocabulary of older preschool children, development of lexical skills, familiarization with the environment, formation of speech etiquette, conditions for successful vocabulary development
Цитування
Доброкотова Ю. С. Активізація навчальної діяльності старших дошкільників засобами дидактичних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Ю. С. Доброкотова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 82 с. : табл. + дод.
Колекції