ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ І ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Стаття присвячена вдосконалюванню професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання в Педагогічному університеті. Автори пропонують використання активних методів й інтерактивних технологій при навчанні техніці й тактиці спортивних ігор, організації краєзнавчо-туристичної діяльності й оздоровчо-реакреаційного туризму. Статья посвящена совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания в Педагогическом университете. Авторы предлагают использование активных методов и интерактивных технологий при обучении технике и тактике спортивных игр, организации краеведческо-туристической деятельности и оздоровительно-реакреационного туризма. The article is devoted to the improvement of professional training of future physical education teachers at the Pedagogical University. The authors suggest the use of active methods and interactive technologies in teaching techniques and tactics of sports games, organization of local lore and tourism activities and recreational and recreational tourism.
Опис
Ключові слова
спортивні ігри, активні методи, інтерактивне навчання, вдосконалювання, спортивные игры, активные методы, интерактивное обучение, совершенствование, sport games, аctive methods, interactive training, perfection
Цитування
Гринченко І. Б. Використання активних методів і інтерактивних технологій при підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / І. Б. Гринченко // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 17‒19.