ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕННЯ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛОГО ТА ДИТИНИ З РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ АЛАЛІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Пропонована праця розглядає проблеми раннього виявлення порушення у дітей з особливостями психомовленнєвого розвитку та надання їм допомоги. Підкреслено, що раннє втручання у формування усвідомлення мовлення у дитини запобігає виникненню вторинних порушень розвитку інтелектуальної функції. Зроблено висновок, що ситуативно-ділове спілкування дитини з дорослим є основою для здійснення абілітаційно-корекційного впливу на становлення розуміння мовлення. Дорослому потрібно використовувати ситуацію спілкування у різних контекстах, застосовуючи коментуюче мовлення, підкріплення його жестами, емоційною залученістю. The proposed work examines the problems of early detection of disorders in children with peculiarities of psycho-speech development and providing them with assistance. It is emphasized that early intervention in the formation of speech awareness in a child prevents the occurrence of secondary disorders in the development of intellectual function. It was concluded that the situational business communication of a child with an adult is the basis for the habilitation-corrective effect on the development of speech understanding. An adult needs to use the situation of communication in different contexts, using commenting speech, reinforcing it with gestures, emotional involvement.
Опис
Ключові слова
специфічні порушення мови (SLI), алалія, дисфазія розвитку, діти з особливими потребами, логопедія, спеціальна педагогіка, specific language impairment, alalia, developmental dysphasia, children with special needs, speech therapy, special pedagogy
Цитування
Якуба Л. С. Формування усвідомлення мовлення під час спільної діяльності дорослого та дитини з ризиком виникнення алалії / Л. С. Якуба // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 156–160.