Вікова психологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Вікова психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія, спрямовані на оволодіння теоретичними та практичними знаннями закономірностей і механізмів психічного розвитку людини в онтогенезі. Методичні рекомендації включають навчальну програму, рекомендації до підготовки та питання до семінарських занять, інформаційний блок, питання до самостійної роботи, рекомендовану літературу, матеріал до практичної частини занять, тестові завдання. Методические рекомендации к семинарским занятиям и самостоятельной работе по курсу «Возрастная психология» для соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня по специальности 053 Психология, направленные на овладение теоретическими и практическими знаниями закономерностей и механизмов психического развития человека в онтогенезе. Методические рекомендации включают учебную программу, рекомендации к подготовке и вопросы к семинарским занятиям, информационный блок, вопрос к самостоятельной работе, рекомендованную литературу, материал к практической части занятий, тестовые задачи. Guidelines for seminars and independent work on the course "Age Psychology" for applicants for higher education of the first (bachelor's) level, specialty 053 Psychology, aimed at mastering the theoretical and practical knowledge of the laws and mechanisms of human mental development in ontogenesis. Methodical recommendations include a curriculum, recommendations for preparation and questions for seminars, an information block, a question for independent work, recommended literature, material for the practical part of classes, test tasks.
Опис
Ключові слова
вікова психологія, психологічний розвиток людини, психічний розвиток людини, самостійна робота, здобувачі вищої освіти, возрастная психология, психологическое развитие человека, психическое развитие человека, самостоятельная работа, соискатели высшего образования, age psychology, human psychological development, human mental development, independent work, higher education applicants
Цитування
Лисенко Л. М. Вікова психологія : метод. рек. з навч. дисципліни для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня зі спец. 053 Психологія / Л. М. Лисенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 112 с.