Information-Educational Environment as a Condition of Formation of Gifted Children's Informational-Digital Competence

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Lumen Publishing House
Анотація
The article deals with the influence of information-educational environment on gifted child’s development. The study was carried out on the basis of the Laboratory of informational technologies of education in Kharkiv Regional Specialized Boarding School of the 2nd – 3rd degrees “Giftedness”. The directions of the activities of the Laboratory of informational technologies of education have been revealed. They included: introduction and integration of distance learning into educational process, organization of distance learning through cooperation with institutions of higher education (dual education); creation and replenishment of methodical-informational resources of school; ensuring sustainable functioning and development of computer network, use of new means of informational technologies; software and technical, methodic and organizational support of educational computer classrooms and computer equipment; providing school representation in world informational space; support of projects that include use of new informational technologies and Internet; funding educational software; researching the effectiveness of using software tools etc. The requirements to information-educational environment and organization of gifted children’s work have been determined. They are development of informational culture and competence of the participants of the environment, its orientation on monitoring of development of child’s giftedness, harmonization of relationships between participants of educational process, strengthening school ties with the external environment. У статті розглядається вплив інформаційно-освітнього середовища на розвиток обдарованої дитини. Дослідження проводилося на базі Лабораторії інформаційних технологій навчання Харківської обласної спеціалізованої школи-інтернату 2-3 ступенів «Обдарованість». Виявлено напрямки діяльності Лабораторії інформаційних технологій навчання. Зокрема: впровадження та інтеграція дистанційного навчання в освітній процес, організація дистанційного навчання через співпрацю з вищими навчальними закладами (дуальна освіта); створення і поповнення навчально-методичної бази школи; забезпечення сталого функціонування і розвитку комп'ютерної мережі, використання нових засобів інформаційних технологій; програмно-технічне, методичне та організаційне забезпечення навчальних комп'ютерних класів і комп'ютерної техніки; забезпечення представництва школи в світовому інформаційному просторі; підтримка проектів з використанням нових інформаційних технологій та Інтернету; фінансування освітнього програмного забезпечення; дослідження ефективності використання програмних засобів та ін. Визначено вимоги до інформаційно-освітнього середовища і організації роботи обдарованих дітей. Це розвиток інформаційної культури та компетентності учасників середовища, її орієнтація на моніторинг розвитку дитячої обдарованості, гармонізація взаємин між учасниками освітнього процесу, зміцнення зв'язків школи із зовнішнім середовищем. В статье рассматривается влияние информационно-образовательной среды на развитие одаренного ребенка. Исследование проводилось на базе Лаборатории информационных технологий обучения Харьковской областной специализированной школы-интерната 2–3 ступеней «Одаренность». Выявлены направления деятельности Лаборатории информационных технологий обучения. В их числе: внедрение и интеграция дистанционного обучения в образовательный процесс, организация дистанционного обучения через сотрудничество с высшими учебными заведениями (дуальное образование); создание и пополнение учебно-методической базы школы; обеспечение устойчивого функционирования и развития компьютерной сети, использование новых средств информационных технологий; программно-техническое, методическое и организационное обеспечение учебных компьютерных классов и компьютерной техники; обеспечение представительства школы в мировом информационном пространстве; поддержка проектов с использованием новых информационных технологий и Интернета; финансирование образовательного программного обеспечения; исследование эффективности использования программных средств и др. Определены требования к информационно-образовательной среде и организации работы одаренных детей. Это развитие информационной культуры и компетентности участников среды, ее ориентация на мониторинг развития детской одаренности, гармонизация взаимоотношений между участниками образовательного процесса, укрепление связей школы с внешней средой.
Опис
Ключові слова
Information-educational environment, gifted child, development, requirements, directions, Laboratory of informational technologies of education, Kharkiv Regional Specialized Boarding School of the 2nd – 3rd degrees “Giftedness”, dual education, інформаційно-освітнє середовище, обдарована дитина, розвиток, вимоги, напрями, Лабораторія інформаційних технологій навчання, Харківська обласна спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів «Обдарованість», дуальна освіта, информационно-образовательная среда, одаренный ребенок, развитие, требования, направления, Лаборатория информационных технологий обучения, Харьковская областная специализированная школа-интернат 2-3 ступеней «Одаренность», дуальное образование
Цитування
Information-Educational Environment as a Condition of Formation of Gifted Children's Informational-Digital Competence / L. Karpova, L. Shtefan, V. Kovalska [et al.] // Postmodern Openings. – 2020. – Vol.11, is. 2, sup. 1. – Pp. 60–78.