ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу історико-педагогічної літератури розкрито теоретичні питання та практичні аспекти формування культури академічної доброчесності молодших школярів в умовах дистанційного навчання. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглядаються теоретичні питання формування культури академічної доброчесності молодших школярів в умовах дистанційного навчання. Визначено змiст поняття «культуpa aкaдемiчної добpочесностi». Установлено, що надзвичайно важливою є систематична та планомірна робота з формування культури академічної доброчесності здобувачів освіти взагалі, та молодшого шкільного віку зокрема. У другому розділі кваліфікаційної роботи теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів в умовах дистанційного навчання, розроблено практичні кейси, спрямовані на підвищення ефективності цієї роботи. The qualification work, based on the analysis of historical and pedagogical literature, reveals theoretical issues and practical aspects of the formation of a culture of academic integrity of junior schoolchildren in the context of distance learning. The first chapter of the qualification work deals with theoretical issues of forming a culture of academic integrity of junior schoolchildren in the conditions of distance learning. The content of the concept of "culture of academic integrity" is defined. It is established that systematic and systematic work on the formation of a culture of academic integrity of students in general, and primary school age in particular, is extremely important. The second chapter of the qualification work theoretically substantiates the pedagogical conditions for the formation of a culture of academic integrity of junior schoolchildren in the context of distance learning, develops practical cases aimed at improving the effectiveness of this work.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, дистанційне навчання, культуpa aкaдемiчної добpочесностi, молодші школярі, academic integrity, distance learning, culture of academic integrity, junior students
Цитування
Нечитайло Я. О. Формування культури академічної доброчесності молодших школярів в умовах дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Я. О. Нечитайло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 58 с.
Колекції