ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У РОБОТІ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ II РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти використання дидактичних ігор та ігрових прийомів з дітьми дошкільного віку й обґрунтувано методи їх використання в логопедичній роботі закладу дошкільної освіти. Розвивальні ігрові технології в логопедичній роботі з дітьми зорієнтовано на побудову нових моделей взаємодії дорослого і дитини. Пильну увагу до розвитку ігрової діяльності зумовлено її статусом саме в дошкільному віці, її провідною роллю в пізнавальному, соціальному, фізичному і культурному розвитку дошкільників. Зазначено, що розвивальні ігрові технології є ефективним засобом розвитку самостійного зв’язного мовлення, навичок спілкування і особистості дитини в цілому. Грамотне їх використання, розширення, доповнення, різна інтерпретація з урахуванням вікових та психологічних особливостей дошкільнят дозволить педагогам і фахівцям закладу дошкільної освіти домогтися позитивної динаміки рівня мовного розвитку дітей. The article analyzes the theoretical, methodological and practical aspects of the use of didactic games and game techniques with preschool children and substantiates the methods of their use in the speech therapy work of a preschool education institution. Developmental game technologies in speech therapy work with children are aimed at building new models of interaction between adults and children. Close attention to the development of game activities is due to its status in preschool age, its leading role in the cognitive, social, physical and cultural development of preschoolers. It is noted that developmental game technologies are an effective means of developing independent coherent speech, communication skills and the child's personality as a whole. Their competent use, expansion, addition, different interpretation, taking into account the age and psychological characteristics of preschoolers, will allow teachers and specialists of the preschool education institution to achieve positive dynamics of the level of language development of children.
Опис
Ключові слова
розвивальні ігрові технології, логопедична робота, мовленнєвий розвиток, дошкільний вік, студентські роботи, developmental game technologies, speech therapy work, speech development, preschool age, student works
Цитування
Демченко Н. О. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення II рівня / Н. О. Демченко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 101–106.