ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РФ У КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ І. Ф. ПРОКОПЕНКА ПРО РОЛЬ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто перспективи соціально-економічного розвитку України після військової агресії з боку РФ у контексті поглядів І. Ф. Прокопенко про роль освіти. Звертаючись до наукових праць та пам’ятаючи плідну практичну діяльність І. Ф. Прокопенка, не можливо обійти увагою його чутке ставлення до всього прогресивного в житті сучасного глобалізованого світу, теоретичне обґрунтування важливості інноваційної моделі розвитку для української економіки і суспільства, для розвитку людського капіталу та підвищення добробуту населення. Зазначено, що для подолання наслідків війни, відновлення економіки, виправлення ситуації, подальшого соціально-економічного розвитку України важливо не тільки спиратись на фінансову та іншу допомогу країн Заходу, а необхідно значно посилити державне регулювання з використанням антикризових стратегій, націлених на ліквідацію негативних наслідків воєнної агресії, кризових явищ з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Підвищення ефективності використання та розвиток ресурсів, у яких Україна має конкурентну перевагу, зокрема людський капітал, освітній та інтелектуальний потенціал, повинні стати важливими опорами в реалізації цих стратегій. The publication examines the prospects of the socio-economic development of Ukraine after military aggression by the Russian Federation in the context of I. F. Prokopenko's views on the role of education. Turning to the scientific works and remembering the fruitful practical activity of I. F. Prokopenko, it is impossible to ignore his sensitive attitude to everything progressive in the life of the modern globalized world, the theoretical justification of the importance of an innovative model of development for the Ukrainian economy and society, for the development of human capital and improving the welfare of the population. It was noted that in order to overcome the consequences of the war, restore the economy, rectify the situation, and further socio-economic development of Ukraine, it is important not only to rely on financial and other assistance from Western countries, but also to significantly strengthen state regulation using anti-crisis strategies aimed at eliminating the negative consequences of military aggression , crisis phenomena in order to ensure sustainable socio-economic development. Increasing the efficiency of use and development of resources in which Ukraine has a competitive advantage, in particular human capital, educational and intellectual potential, should become important pillars in the implementation of these strategies.
Опис
Ключові слова
роль освіти, Прокопенко І. Ф., соціально-економічний розвиток, воєнна агресія, відновлення економіки, role of education, I. F. Prokopenko, socio-economic development, military aggression, economic recovery
Цитування
Радченко Л. П. Освітній потенціал та перспективи соціально-економічного розвитку України після військової агоресії з боку РФ у контексті поглядів І. Ф. Прокопенка про роль освіти / Л. П. Радченко, В. В. Соляр // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 212–218.