System of modern integral technologies for strengthening people's health at different stages of life

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Independent Publisher Zhanneta Kozna
Анотація
The monograph presents the results of more than 30 years of work on the development and experimental verification of various techniques and technologies on the integral harmonious effects on the body for promoting health, for the integrated development of the motor and intellectual abilities of man in various life stages. Technologies contain complexes of physical exercises, developed technical devices, methods of psychoregulation. All technologies presented in the monograph are original author's developments. All of the technologies presented in the monograph received copyright certificates and patents. Technologies combine Western and Eastern approaches to building physical exercises. Most of the techniques developed for one age group can be applied to other age groups, at other life stages. As an initial technique, a set of exercises performed under the poems about nature, for women during pregnancy. It solves the problem of both strengthening the health of the pregnant woman and her preparation for childbirth, and indirectly influencing the developing organism of the unborn child. The monograph also contains complexes of exercises performed under verses with the help of an adult, for children from birth to 1 year; training in swimming for newborns and infants. Complexes of exercises performed for verses are also presented for children from 1 to 7 years old, methods for the integrated development of preschool children with the use of technical devices. For schoolchildren, the methods of controlling loads are considered when playing sports that impose high demands on the work of the cardiovascular system (basketball, football, etc.); methods of activating creative abilities in the employment of various types of motor activity. The monograph also shows the ways of individual approach to the choice of sport (motor activity), as well as the way of individual approach when practicing a certain kind of sport (motor activity). The technologies of diagnostics of psychophysiological possibilities (reaction rate, short-term memory) and properties of the nervous system are presented. Original methods of studying with students, such as basketball on the water and others are also presented. The monograph also contains elaborations for people of mature and advanced age; methods of application of various medicinal plants; methods of autogenic training. All the technologies presented in the monograph have been tested experimentally and have shown their effectiveness. The results of researches of influence of each technology on various aspects of vital activity of people of different age and social groups are presented. The monograph is of interest to specialists in the field of human sciences; theorists and practitioners in the field of health; teachers, trainers, as well as all those interested in the issues of health promotion and self-development. Two doctoral and 16 candidate dissertations were defended in this direction. У монографії представлено результати більш ніж 30-річної роботи з розробки та експериментальної перевірки різноманітних методик і технологій цілісного гармонійного впливу на організм для зміцнення здоров'я, комплексного розвитку рухових та інтелектуальних здібностей людини на різних життєвих етапах. Технології містять комплекси фізичних вправ, розроблені технічні пристрої, методи психорегуляції. Всі технології, представлені в монографії, є оригінальними авторськими розробками. На всі технології, представлені в монографії, отримані авторські свідоцтва та патенти. Технології поєднують в собі західні та східні підходи до побудови фізичних вправ. Більшість методик, розроблених для однієї вікової групи, можуть бути застосовані до інших вікових груп, на інших життєвих етапах. Як початкова методика - комплекс вправ, що виконується під вірші про природу, для жінок під час вагітності. Він вирішує завдання як зміцнення здоров'я вагітної жінки та її підготовки до пологів, так і опосередкованого впливу на організм майбутньої дитини, що розвивається. Монографія також містить комплекси вправ, що виконуються під вірші з допомогою дорослого, для дітей від народження до 1 року; навчання плаванню новонароджених і немовлят. Також подано комплекси вправ, що виконуються під вірші, для дітей від 1 до 7 років, методику комплексного розвитку дітей дошкільного віку з використанням технічних засобів. Для школярів розглядаються методи контролю навантажень при заняттях видами спорту, що пред'являють високі вимоги до роботи серцево-судинної системи (баскетбол, футбол та ін.); методи активізації творчих здібностей при заняттях різними видами рухової активності. У монографії також показано шляхи індивідуального підходу до вибору виду спорту (рухової активності), а також шляхи індивідуального підходу при заняттях певним видом спорту (рухової активності). Представлено технології діагностики психофізіологічних можливостей (швидкості реакції, короткочасної пам'яті) та властивостей нервової системи. Представлено також оригінальні методики занять зі студентами, такі як баскетбол на воді та інші. Монографія містить також розробки для людей зрілого та похилого віку; методики застосування різних лікарських рослин; методику аутогенного тренування. Всі технології, представлені в монографії, пройшли експериментальну перевірку і показали свою ефективність. Наведено результати досліджень впливу кожної з технологій на різні аспекти життєдіяльності людини. технології на різні аспекти життєдіяльності людей різних вікових і соціальних груп. Монографія становить інтерес для фахівців у галузі наук про людину; теоретиків і практиків у сфері охорони здоров'я; викладачів, тренерів, а також усіх, хто цікавиться питаннями зміцнення здоров'я та саморозвитку. За цим напрямом захищено дві докторські та 16 кандидатських дисертацій.
Опис
Ключові слова
physical education, motor activity, health care, integral technologies, physical training, psychophysiology, фізичне виховання, рухова активність, охорона здоров'я, інтегральні технології, фізична підготовка, психофізіологія
Цитування
System of modern integral technologies for strengthening people's health at different stages of life : monograph / Zh. L. Kozina, V. Yu. Kozin, S. S. Ermakov, M. Krzeminski, E. G. Lakhno [et al.] ; Under the general editorship of Zh. L. Kozina ; H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Kharkiv : IP Zhanneta Kozina, 2023. – Iss. 2. – 406 p.