Математика: Основи математичної логіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 013 «Пoчaткoвa ocвiтa» з метою організації самостійної роботи та підготовки до практичних занять з теми «Основні поняття математичної логіки» курсу математики. Навчально-методичний посібник надає здобувачам вищої освіти можливість усвідомити сутність та практично опрацювати основні поняття теорії математичної логіки: прості і складені висловлення, операції з ними; поняття про предикат та визначення множини істинності складеного предиката. The educational and methodical guide is intended for students of higher education first (bachelor's) full field of knowledge 01 "Education/Pedagogy" special 013 "Initial education" for the purpose of organizing independent work and preparation for practical classes on the topic "Basic concepts of mathematics logic" of the mathematics course. Educational and methodical guide is provided to higher education applicants the opportunity to understand the essence and practically work out the main concepts theories of mathematical logic: simple and complex expressions, operations with them; the concept of a predicate and the definition of the truth set of a composite predicate.
Опис
Ключові слова
математика, математична логіка, викладання математики, навчально-методичні посібники, mathematics, mathematical logic, teaching mathematics, educational and methodological manual
Цитування
Математика: Основи математичної логіки : навч.-метод. посіб. / О. М. Іонова, Л. І. Титаренко, О. М. Масюк, С. А. Білецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 27 с. : схеми.