ЗАОХОЧЕННЯ ЯК МЕТОД СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто заохочення майбутніх учителів хімії до творчої самореалізації у освітньому процесі, який є одним із дієвих методів стимулювання здобувачів вищої освіти до навчання і виховання, оскільки слугує механізмом активізації внутрішнього потенціалу. Ознаками цього феномену є задоволеність освітніми результатами, визнання їх оточуючими, впевненість у нових можливостях, прагнення виконувати діяльність ще краще. Зазначено, що заохочення є не лише підтвердженням правильності вчинків і дій людини, а рушійною силою творчої самореалізації майбутніх учителів, у тому числі й учителів хімії. Метод заохочення стимулює майбутніх учителів до творчої самореалізації в різних видах навчально-професійної діяльності. The publication examines the encouragement of future chemistry teachers to creative self-realization in the educational process, which is one of the effective methods of stimulating higher education students to study and education, as it serves as a mechanism for activating internal potential. Signs of this phenomenon are satisfaction with educational results, recognition by others, confidence in new opportunities, and the desire to perform activities even better. It is noted that encouragement is not only a confirmation of the correctness of a person's deeds and actions, but a driving force for creative self-realization of future teachers, including chemistry teachers. The method of encouragement stimulates future teachers to creative self-realization in various types of educational and professional activities.
Опис
Ключові слова
заохочення, майбутні учителі хімії, освітній процес, самореалізація, аспірантські роботи, encouragement, future chemistry teachers, educational process, self-realization, postgraduate works
Цитування
Хоу Ісюань. Заохочення як метод стимулювання майбутніх учителів хімії до творчої самореалізації у освітньому процесі / Хоу Ісюань // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 374–376.