Реалізація взаємозв’язку соціального і педагогічного управління в педагогічній системі закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Обґрунтовано взаємозв’язок педагогічного і соціального управління в педагогічній системі освітнього закладу. Розкрито перспективний характер засобів управління. Показано, що принципи природовідповідності, гуманізації, демократизації є тією ланкою, яка реалізує взаємозв’язок видів управління в педагогічній системі.Обоснована взаимосвязь педагогического. и социального управления в педагогической системе образовательного учреждения. Раскрыт перспективный характер средств управления. Показано, что принципы природосообразности, гуманизации, демократизации - это то звено, которое реализует взаимосвязь видов управления в педагогической системе.The correlation of pedagogical and social management in a pedagogical system of educational establishment Is justified. The perspective character of control facilities is opened. Is shmvn, that principles of connatural conformity, humanization, democratization Is that part, which will realize correlation of aspects of management in a pedagogical system.
Опис
Ключові слова
педагогічна система, соціальне управління, педагогічне управління, взаємозв’язок, засоби управління, педагогическая система, социальное управление, педагогическое управление, средства управления, взаимосвязь, pedagogical system, social mnagement, pedagogical management, control facilities, correlation
Цитування
Прокопенко А. І. Реалізація взаємозв’язку соціального і педагогічного управління в педагогічній системі закладу освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2002. – Вип. 24. – С. 19–30.