Моніторинг якості освіти в сучасних ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено актуальність проблеми здійснення моніторингу якості освіти (далі ‒ МЯО) у закладах вищої освіти (далі ‒ ЗВО). Освітній (педагогічний) моніторинг розглянуто в трьох площинах: як процес (циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання існуючого стану освітнього процесу у ЗВО із запланованим його еталоном); як технологію (сукупність певних етапів та відповідних засобів (розробка еталону освітнього процесу, критеріїв та показників оцінювання його стану, зіставлення еталонного освітнього процесу з реально існуючим, обґрунтування моделі освітнього процесу, вивчення перебігу його розвитку, підсумковий контроль його стану та корекція розробленої моделі); як інформаційну систему, яка постійно оновлюється і поповнюється на основі безперервного відстеження за станом і динамікою розвитку основних складових якості освіти за сукупністю визначених критеріїв із метою вироблення управлінських рішень із коригування небажаних диспропорцій на основі аналізу зібраної інформації і прогнозування подальшого розвитку досліджуваних процесів. Визначено засадничі принципи МЯО у ЗВО (системність і комплексність; студентоцентрованість; оперативність; ефективність; оцінювання для навчання; відкритість; взаємодія і взаємовідповідальність; інтегрованість; перспективність; інноваційність). Сформульовано педагогічні умови забезпечення МЯО у освітньому закладі (створення спеціальних педагогічних умов організації МЯО освітнього процесу ЗВО, які передбачають: підготовку педагогічного колективу до здійснення освітнього моніторингу; забезпечення взаємодії всіх учасників МЯО; розроблення необхідного науково-методичного інструментарію). Запропоновано критеріальну базу МЯО у ЗВО, до якої віднесено комплекс критеріїв (психологічну готовність учасників освітнього процесу до моніторингової діяльності (позитивні мотиви, професійна спрямованість), моніторингову компетентність суб’єктів педагогічного процесу ЗВО (спеціальні знання і вміння, особистісні якості), якість моніторингових даних (обсяг інформації, її валідність та дієвість тощо). Презентовано окремі засоби забезпечення МЯО у освітньому заклад («моніторинговий кейс», веб-опитування, тестінг, веб-форуми, вебометричний рейтинг). The article proves the urgency of the problem of monitoring the quality of education (hereinafter - MQE) in higher education institutions (hereinafter - HEI). Educational (pedagogical) monitoring is considered in three areas: as a process (cyclical process of comparison, referencing, evaluation of the existing state of educational process in higher educational establishment with its planned standard); as a technology (set of certain stages and appropriate tools (development of the standard of educational process, criteria and indicators for assessing its condition, comparison of the reference educational process with the existing one, substantiation of the educational process model, study of its development, final control of its condition and correction of the developed model ); as an information system that is constantly updated and replenished on the basis of continuous monitoring of the state and dynamics of main components of the quality of education on a set of defined criteria to develop management decisions to correct undesirable imbalances based on analysis of collected information and forecasting further development of research processes. The quality of higher education is considered as a multidimensional concept that covers all aspects of higher educational establishment activity - educational and academic programs, teaching and research work, faculty and students, training base and resources. The basic principles of MQE in HEI (systemacy and complexity; student centeredness, efficiency; effectiveness; assessment for learning; openness; interaction and mutual responsibility; integration; perspective; innovation) are determined. Pedagogical conditions of providing MQE in educational institution are formulated (creation of special pedagogical conditions of MQE organization of educational process of HEI, which provide: preparation of pedagogical collective for educational monitoring; ensuring interaction of all participants of MQE; development of necessary scientific and methodical tools). The criterion base of MQE in HEI is offered, which the complex of criteria (psychological readiness of participants of educational process to monitoring activity (positive motives, professional orientation), monitoring competence of subjects of pedagogical process of HEI (special knowledge and skills, personal qualities), quality of monitoring data (amount of information, its validity and effectiveness, etc.) are related to. Some means of providing MQE to the educational institution (“monitoring case”, web survey, testing, web forums, webometric rating) are presented.
Опис
Ключові слова
моніторинг, якість освіти, освітній процес, заклад вищої освіти, форми, методи, засоби, інформаційно-комунікаційні технології, monitoring, quality of education, educational process, higher education institution, forms, methods, tools, information and communication technologies
Цитування
Попова О. В. Моніторинг якості освіти в сучасних ЗВО / О. В. Попова, А. О. Денисенко, С. О. Васильєва // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 133–145.– DOI: 10.34142/23128046.2021.51.13