Емоційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності: діагностика і формування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута емоційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності – це стійке системне психологічне утворення в структурі емоційної сфери особистості майбутнього фахівця, яке виражає певний рівень емоційної зрілості особистості, що базується на розвиненій емоційній компетентності, є показником психологічного здоров’я людини та забезпечує ефективну міжособистісну взаємодію. В статье рассмотрена эмоциональная готовность будущих психологов к профессиональной деятельности – это устойчивое системное психологическое образование в структуре эмоциональной сферы личности будущего специалиста, которое выражает определенный уровень эмоциональной зрелости личности, основанный на развитой эмоциональной компетентности, является показателем психологического здоровья человека и обеспечивает эффективное межличностное взаимодействие. In the article emotional preparedness of future psychologists for professional activity is considered - it is a stable system psychological formation in the structure of emotional sphere of personality of the future specialist, which expresses a certain level of emotional maturity of the personality, based on the developed emotional competence, is an indicator of psychological health of the person and provides effective interpersonal interaction.
Опис
Ключові слова
емоційна готовність, майбутні психологи, професійна діяльність, эмоциональная готовность, будущие психологи, профессиональная деятельность, emotional readiness, future psychologists, professional activity
Цитування
Жванія Т. В. Емоційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності: діагностика і формування / Т. В. Жванія, О. Г. Волкова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.] . – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 126–130.