CLIL as an Effective Method of Teaching a Foreign Language

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка
Анотація
The article is devoted to Content and Language Integrated Learning. It allows students to achieve the appropriate level of academic performance in CLIL subjects, improve students’ proficiency in both their mother tongue and the target language, develop the intercultural understanding,social and thinking skills and some necessary competencies in the current globalized world. It focuses on teaching subject using the target language. Стаття присвячена предметно-мовному  інтегрованому  навчанню. Воно дозволяє студентам досягти необхідного рівня академічних показників в предметах CLIL, поліпшити майстерність учнів як у їхній рідній мові, так і у цільовій, розвивати міжкультурне розуміння, соціальні та розумові навички й деякі необхідні компетенції в нинішньому глобалізованому світі. Воно сфокусоване на викладанні предмета з використанням цільової мови. Статья посвящена предметно-языковому интегрированному обучению. Оно позволяет студентам достичь необходимого уровня академических показателей в предметах CLIL, улучшить мастерство учащихся как на их родном языке, так и на целевом языке, развивать межкультурное понимание, социальные и мыслительные навыки и некоторые необходимые компетенции в нынешнем глобализированном мире. Оно сфокусировано на преподавании предмета с использованием целевого языка.
Опис
Ключові слова
CLIL, mother tongue, target language, skills, competencies, рідна мова, цільова мова, навички, компетенції, родной язык, целевой язык, навыки, компетенции
Цитування
Bozhko, Yu. CLIL as an Effective Method of Teaching a Foreign Language / Yu. Bozhko // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 20 лют. 2021 р. – Кропивницький, 2021. – C. 127–130.