Професійно-педагогічна підготовка життєвотворчого вчителя у площині філософської рефлексії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У статті розкрито процеси професійно-педагогічної підготовки життєвотворчого вчителя у площині філософської рефлексії. Учитель, здатний до рефлексії – це педагог, який здійснює постійний аналіз і дослідження власного досвіду. Визначальною характеристикою вчителя зі сформованими рефлексивними здібностями є його здатність до освіти впродовж життя, що відбувається в різних умовах: формально (у навчальних закладах) та неформально (на робочому місці й у соціальному житті). В статье раскрыты процессы профессионально-педагогической подготовки жизнетворческого учителя в плоскости философской рефлексии. Учитель, способный к рефлексии – это педагог, который осуществляет постоянный анализ и исследование собственного опыта. Определяющей характеристикой учителя со сложившимися рефлексивными способностями является его способность к образованию в течение жизни, которое происходит в разных условиях: формально (в учебных заведениях) и неформально (на рабочем месте и в социальной жизни). The article reveals the processes of professional and pedagogical training of life-creative teacher in the plane of philosophical reflection. A teacher capable of reflection is a teacher who carries out constant analysis and research of his/her own experience. The defining characteristic of a teacher with developed reflective capacities is his/her ability to educate during life, which takes place in different conditions: formally (in educational institutions) and informally (in the workplace and social life).
Опис
Ключові слова
професійно-педагогічна підготовка, рефлексія вчителя, філософська рефлексія, аспірантські роботи, профессионально-педагогическая подготовка, рефлексия учителя, философская рефлексия, аспирантские работы, vocational and pedagogical training, teacher reflection, philosophical reflection, postgraduate works
Цитування
Радченя І. В. Професійно-педагогічна підготовка життєвотворчого вчителя у площині філософської рефлексії / І. В. Радченя // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 84–86.