ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У статті висвітлено проблему використання педагогічних технологій інклюзивної освіти у початковій школі. Визначено, що для дітей з особливими освітніми потребами важливим є навчання без примусу, що засноване на інтересі, успіху, довірі та рефлексії вивченого. Зазначено, що інклюзивна освіта – це вид навчання, що включає організацію спільних навчальних занять, дозвілля і різних видів додаткової освіти осіб з особливими освітніми потребами та осіб, які не мають таких потреб; інклюзивна освіта на щаблі початкової школи спрямована на організацію комплексної педагогічної, психологічної та соціальної допомоги школярам з особливими освітніми потребами для забезпечення можливості корекції недоліків у їхньому психофізичному розвитку та опанування основної освітньої програми. Визначено, що для успішного опанування загальноосвітньої програми учням з особливими освітніми потребами необхідні особливі умови, що включають індивідуалізацію підходів до навчання та застосування сучасних педагогічних технологій інклюзивної освіти, зокрема: технології, що спрямовані на освоєння академічних компетенцій при спільній освіті дітей із різними освітніми потребами (технології диференційованого навчання – частина загальної дидактичної системи, що забезпечує спеціалізацію освітнього процесу різних груп учнів; технології індивідуалізованого навчання – організація освітнього процесу, за якої індивідуальний підхід та індивідуальна форма навчання є пріоритетними); технології корекції навчальних та поведінкових труднощів, що виникають у дітей в освітньому процесі: (ігрові технології – сучасні педагогічні технології, що засновані на активізації та інтенсифікації діяльності учнів; корекційно-розвивальні технології навчання використання корекційно-розвивальних методів спрямоване на підвищення рівня розвитку, концентрації, перемикання та стійкості уваги, розвиток наочно-образного та логічного мислення). Доведено, що особливістю інклюзивної освіти є те, що вчитель враховує різноманітність дітей у класі, їх особливості, можливості та інтереси. Саме тому вчителям початкових класів важливо використовувати ефективні технології для успішної роботи з учнями, що мають особливі освітні потреби. The article highlights the problem of using pedagogical technologies of inclusive education in primary school. It was determined that for children with special educational needs, learning without coercion, which is based on the interest, success, trust and reflection of the learner, is important. It is noted that inclusive education is a type of education that includes the organization of joint educational activities, leisure time and various types of additional education for persons with special educational needs and persons who do not have such needs; inclusive education at the primary school level is aimed at organizing complex pedagogical, psychological and social assistance to schoolchildren with special educational needs to ensure the possibility of correcting deficiencies in their psychophysical development and mastering the basic educational program. It was determined that for students with special educational needs to successfully master the general education program, special conditions are necessary, including the individualization of approaches to learning and the use of modern pedagogical technologies of inclusive education, in particular: technologies aimed at mastering academic competencies in the joint education of children with different educational needs ( technologies of differentiated education - part of the general didactic system, which ensures the specialization of the educational process of different groups of students; technologies of individualized education - the organization of the educational process, in which an individual approach and an individual form of education are a priority); technologies for correcting educational and behavioral difficulties that arise in children in the educational process: (game technologies – modern pedagogical technologies based on the activation and intensification of student activity; corrective and developmental learning technologies, the use of corrective and developmental methods is aimed at increasing the level of development, concentration, switching and stability of attention, development of visual and logical thinking). It has been proven that a feature of inclusive education is that the teacher takes into account the diversity of children in the class, their characteristics, opportunities and interests. That is why it is important for elementary school teachers to use effective technologies to successfully work with students with special educational needs.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, початкова школа, технології інклюзивної освіти, диференційоване навчання, індивідуалізоване навчання, компенсуюче навчання, inclusive education, primary school, technologies of inclusive education, differentiated education, individualized education, compensatory education
Цитування
Шишенко В. О. Використання педагогічних технологій інклюзивної освіти у початковій школі / В. О. Шишенко // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 51, т. 1. – С. 124–127.