Ліцензування й акредитація освітньої діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять опис навчальної дисципліни «Ліцензування й акредитація освітньої діяльності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зазначено компетентності та програмні результати навчання, що відповідають освітній програмі «Освітологія», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Конкретизовано зміст модулів і тем навчальної дисципліни. Надано зміст завдань до самостійної роботи здобувачів та критерії оцінювання. У методичних рекомендаціях подано корисні джерела, посилання на інформаційні ресурси, приклади виконання окремих завдань. Methodical recommendations contain a description of the educational discipline "Licensing and accreditation of educational activities" for applicants of the second (master's) level of higher education. Competences and program learning outcomes corresponding to the educational program "Education", specialty 011 Educational, pedagogical sciences are indicated. The content of the modules and topics of the academic discipline has been specified. The contents of the tasks for the independent work of the applicants and the evaluation criteria are provided. The methodological recommendations provide useful sources, links to information resources, and examples of individual tasks.
Опис
Ключові слова
ліцензування, акредитація, освітня програма, сертифікація педагогічних працівників, інституційний аудит закладів загальної середньої освіти, методичні рекомендації, licensing, accreditation, educational program, certification of teaching staff, institutional audit of institutions of general secondary education, methodological guidelines
Цитування
Рибалко Л. С. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти / Л. С. Рибалко, Т. С. Твердохліб ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 38 с.