Витоки теорії і практики управління вищими навчальними закладами в історії вітчизняної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, друкарня ФОП “Азамаєв В. Р.“
Анотація
У статті розглядається історія освіти Росії і України, що входить на той момент до її складу. У ряді реформ, проведених на початку XIX ст., Одне з провідних місць зайняли ті, які спрямовані на створення в країні злагодженої системи управління. У відомстві міністра народної освіти, виховання юнацтва і розповсюдження наук, знаходилося управління всіма підрозділами, що входили в його структуру. Проект реформи було визначено та надано для ознайомлення громадськості у вигляді опублікованих «Попередніх правил народної освіти». В статье рассматривается история образования России и Украины, входящей на тот момент в ее состав. В ряде реформ, проведенных в начале XIX в., одно из ведущих мест заняли те, которые направлены на создание в стране слаженной системы управления. В ведомстве министра народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук, находилось управление всеми подразделениями, входивших в его структуру. Проект реформы был определен и предоставлен для ознакомления общественности в виде опубликованных «Предварительных правил народного просвещения». The article discusses the history of the formation of Russia and Ukraine, which at that time was part of it. In a number of reforms carried out at the beginning of the XIX century, one of the leading places was taken by those aimed at creating a harmonious management system in the country. The Office of the Minister of National Education, Youth Education and the spread of science, was the management of all departments that were part of its structure. The draft reform was defined and made available to the public in the form of the published “Provisional Rules of Public Education”.
Опис
Ключові слова
управління, народна освіта, університет, статут, управление, народное образование, университет, устав, control, public education, the university, statute
Цитування
Прокопенко А. І. Витоки теорії і практики управління вищими навчальними закладами в історії вітчизняної освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 40, ч. 2. – С. 166–173.