ЗАКЛАДЕННЯ ПІДВАЛИН МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ О. ОБОДОВСЬКИМ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність статті пов’язана з недостатнім висвітленням розвитку методики навчання географії в школі в XIX ст. Окремі питання методики навчання географії були розглянуті в середині XIX ст. в роботі професора Педагогічного інституту О. Ободовського «Всеобщей географии учебная книга». У передмові підручника автор виступив як фахівець не тільки в галузі географії, а й педагогіки. Прагнучи до впорядкування та систематизації навчального матеріалу, О. Ободовський окреслив предмет вивчення всезагальної географії, виділивши не тільки дві основні складові (неорганічну і органічну природу), а і поставивши завдання розглянути такі складові неорганічної природи (сучасною термінологією – природного комплексу), як води, ґрунт і клімат з точки зору можливостей забезпечення умов існування органічного життя в даній місцевості. Таким чином, у передмові А. Ободовський виклав передові, на той час, погляди на методику викладання географії, а також заклав основи батьківщинознавства (краєзнавства), обґрунтовано вважаючи, що вивчення країни слід починати з навколишньої місцевості. Актуальность статьи связана с недостаточным освещением развития методики обучения географии в школе в XIX веке. Отдельные вопросы методики обучения географии были рассмотрены в середине XIX века в работе профессора Педагогического института А. Ободовского «Всеобщей географии учебная книга». В предисловии учебника автор выступил как специалист не только в области географии, но и педагогики. Стремясь к упорядочению и систематизации учебного материала, А. Ободовский очертил предмет изучения всеобщей географии, выделив не только две основные составляющие (неорганическую и органическую природу), а и поставил задачу рассмотреть такие составляющие неорганической природы (в современной терминологии – природного комплекса), как вода, почва и климат с точки зрения возможностей обеспечения условий существования органической жизни в данной местности. Таким образом, в предисловии А. Ободовский изложил передовые, на то время, взгляды на методику преподавания географии, а также заложил основы краеведения, обоснованно полагая, что изучение страны следует начинать с окружающей местности.
Опис
Ключові слова
історія географії, шкільна географія, методика викладання географії, О. Ободовський, методичні посібники, краєзнавство, история географии, школьная география, методика преподавания географии, А. Ободовский, методические пособия, краеведение, history of geography, school geography, methods of teaching geography, A. Obodovsky, methodical aids, local history, студентські роботи, студенческие работы, student's work
Цитування
Стадник О. Г. Закладення підвалин методики викладання географії О. Ободовським / О. Г. Стадник, Є. Л. Лукашенко // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 6-9.