НАРОДЖЕННЯ «ФЕМІННОГО РЕАЛІЗМУ»: «ПАЛОМНИЦТВО» Д. РІЧАРДСОН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є з'ясування особливостей творчого методу Дороті Річардсон (1873–1957), яка увійшла в історію англійської та світової літератури насамперед як автор автобіографічного циклу "Паломництво" (1915–1967), який складається з тринадцяти романів-розділів загальним обсягом понад понад дві тисячі сторінок. "Паломництво" Річардсона – роман, до якого вперше був застосований термін "потік свідомості" у 1918 році. У короткому огляді перших трьох романів циклу М. Сінклер влучно вказує на всі незвичайні риси "нового роману": відсутність сюжету, драматургії та дії; неможливість визначити зачин, розвиток і фінал оповіді; стилістичні недосконалості, такі як фрагментарність, повтори, синтаксичний "колапс", хаотична пунктуація. Водночас, Сінклер визначає "недоліки" методу Річардсона (які вважаються багатьма критиками) як її досягненнями. Новаторство Річардсон не обмежується суто стилістичними та жанровими категоріями. У передмові до видання 1938 року авторка актуалізує гендерну опозицію жіноче / чоловіче, а за допомогою лексеми-еквівалента підкреслює рівність за значенням і функціями між жіночим реалістичним методом і традиційним маскулінного письма. Вперше в історії літератури свідомість молодої жінки, в процесі її становлення, стає предметом зображення в романі. Сторінка за сторінкою, протягом дев'ятнадцяти років життя Міріам Гендерсон, авторка розкриває її інтелектуальне, емоційне, духовне та фізичне життя, змушуючи читачів спостерігати світ лише її очима, оцінювати події та інших людей відповідно до її цінностей, роздумувати відповідно до її цінностей, споглядати тільки ті явища, які потрапляють в поле її зору, і зупинятися на них доти, доки вони її цікавлять. The aim of the paper is to specify the features of the creative method of Dorothy Richardson (1873–1957), who entered the history of the English and world literature primarily as the author of the autobiographical sequence Pilgrimage (1915–1967), which consists of thirteen novels-chapters totalling more than two thousand pages. Richardson’s Pilgrimage is the novel to which the term “stream of consciousness” was first applied in 1918. In a short review of the first three novels of the sequence, M. Sinclair aptly points out to all the uncommon features of the “new novel”: absence of a plot, drama, and action; inability to identify the beginning, progressing and finale of the story; stylistic imperfections, such as fragmentation, repetitions, syntactic “collapse”, and chaotic punctuation. Simultaneously, Sinclair defines “shortcomings” of Richardson’s method (considered by many critics) as her achievements. Richardson’s innovations are not limited to purely stylistic and genre categories. In the Preface to the 1938 edition, the author actualizes the gender opposition feminine / masculine, and with the lexeme equivalent she emphasizes the equality in value and function between the feminine realistic method and traditional masculine writing. For the first time in the history of literature, the consciousness of a young woman, in the process of its formation, becomes the subject-matter of the novel. Page after page, during nineteen years of Miriam Henderson’s life, the author reveals her intellectual, emotional, spiritual and physical life, making the readers observe the world only through her eyes, assess events and other people in accordance with her values, contemplate only those phenomena that fall into her field of vision, and dwell on them for as long as she is interested.
Опис
Ключові слова
жіноче, чоловіче, реалізм, фемінізм, послідовність, роман-розділ, потік свідомості, модернізм, Дороті Річардсон, feminine, masculine, realism, feminism, sequence, novel-chapter, stream of consciousness, modernism, Dorothy Richardson
Цитування
Гончарова О. А. Народження "фемінного реалізму": "Паломництво" Д. Річардсон / О. А. Гончарова // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 105–109.