В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ КАЗКИ У ВИХОВАННІ ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито місце та роль казок В. Сухомлинського в процесі виховання та навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Представлено форми роботи педагога з казкою: слухання та читання казок; доповнення їх малюнками та ілюстраціями; обговорення; інсценізація казок під музику. Вивчено поради В. Сухомлинського щодо роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні. В статье раскрыто место и роль сказок В. Сухомлинского в процессе воспитания и обучении детей с особыми образовательными потребностями. Представлены формы работы педагога со сказкой: слушание и чтение сказок; дополнения их рисунками и иллюстрациями; обсуждение; инсценировка сказок под музыку. Изучены советы В. Сухомлинского по работе с учащимися, имеющими трудности в обучении. This article the place and role of V. Sukhomlinsky's tales in the process of education and training of children with special educational needs are revealed. The forms of work of the teacher with a fairy tale are presented: listening and reading fairy tales, supplementing it with drawings and illustrations; discussion; re-enactment of fairy tales for music. V. Sukhomlinsky's advice on working with students who have learning difficulties was studied.
Опис
Ключові слова
казка, діти з особливими освітніми потребами, виховання, навчання, молодші школярі, труднощі у навчанні, сказка, дети с особыми образовательными потребностями, воспитание, обучение, младшие школьники, трудности в обучении, fairy tale, children with special educational needs, upbringing, education, younger students, learning difficulties
Цитування
Рудічєва Н. К. В. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами / Н. К. Рудічєва, А. А. Захарова, І. В. Ремінна // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 106–110.