Актуалізація комунікативного смислу «страх» в англомовних й україномовних текстах (на матеріалі оповідань про привидів)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Львівська політехніка», Науково-філологічна організація «ЛОГОС»
Анотація
У статті представлено аналіз шляхів актуалізації комунікативного смислу «страх» на текстовому рівні у дискурсі жахів. Для аналізу обрано тексти оповідань про привидів англійською й українською мовами задля забезпечення об’єктивності висновків. Доведено, що вираження смислу «страх» у текстах про привидів ґрунтується на загальноєвропейській традиції і актуалізується в атрибутах і предикатах, що потребують для розуміння спільного культурно-історичного тла; виділені варіації смислу «страх». В статье представлен анализ путей актуализации коммуникативного смысла «страх» на текстовом уровне в дискурсе ужасов. Для анализа выбраны тексты рассказов о привидениях на английском и украинском языках с целью обеспечения объективности выводов. Доказано, что выражение смысла «страх» основывается на общеевропейской традиции и актуализируется в атрибутах и предикатах, которые требуют общего культурно-исторического фона для понимания; выделены вариации смысла «страх». The article presents an analysis of the ways of actualizing the communicative meaning of “fear” at the text level in the horror discourse. For analysis, selected texts of ghost stories in English and Ukrainian in order to ensure the objectivity of the conclusions. It is proved that the expression of the meaning of “fear” is based on the pan-European tradition and is updated in attributes and predicates, which require a common cultural and historical background for understanding; Variations of the meaning of “fear” are highlighted.
Опис
Ключові слова
дискурс жахів, комунікативний смисл, страх, текст, оповідання про привидів, суб’єкт-джерело страху, дискурс ужасов, коммуникативный смысл, страх, текст, рассказы о привидениях, субъект-источник страха, horror discourse, communicative sense, fear, text, ghost story, subject-source of fear
Цитування
Сазонова Я. Ю. Актуалізація комунікативного смислу «страх» в англомовних й україномовних текстах (на матеріалі оповідань про привидів) / Я. Ю. Сазонова // Мова та література у полікультурному просторі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 10-11 лют. 2017 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : ЛОГОС, 2017. – С.