Авторська модель організації самостійної навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти на основі використання цифрових технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено, що протягом останніх місяців в Україні та світі загалом виникли принципово нові освітні реалії, які значно підвищують значення самостійної навчальної діяльності в системі професійної підготовки майбутніх учителів на основі використання цифрових технологій. Мета статті – представлення авторської моделі організації самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів на основі використання цифрових технологій та результатів експериментальної перевірки її ефективності. Зазначена модель включає такі блоки: концептуально-цільовий блок (мета, завдання), структурно-змістовий (змістове наповнення структурних складників системи цифрових технологій); технологічно-процесуальний (використання цифрових технологій на всіх етапах організації самостійної навчальної діяльності студентів); критеріально-результативний (критерії ефективності та рівні організації самостійної навчальної діяльності студентів на основі використання цифрових технологій; діагностичний інструментарій; очікуваний результат). На аналітико-підготовчому етапі організації самостійної навчальної діяльності студентів на основі використання цифрових технологій розроблялося відповідне інформаційно-методичне забезпечення, що включало навчальну програму з чітким відображенням змісту та обсягу цієї діяльності з кожної теми, опорний контекст лекцій в електронній формі, список рекомендованих джерел та інші матеріали. На мотиваційно-організаційному етапі організації самостійної навчальної діяльності проводилося ознайомлення студентів з указаним забезпеченням, відбувались індивідуальні та групові консультації, розроблявся індивідуальний освітній маршрут для кожного студента. На змістово-діяльнісному етапі майбутні педагоги безпосередньо реалізовували самостійну навчальну діяльність на основі використання цифрових технологій. На рефлексивно-коригувальному етапі забезпечувалися самоконтроль і самооцінка засвоєних студентами необхідних для самостійного навчання знань, умінь, компетентностей. Результати проведеного експерименту довели, що реалізація розробленої моделі дійсно забезпечує підвищення ефективності організації самостійної навчальної діяльності студентів. The article states that there have arisen principally new educational realities in Ukraine and in the world as well during recent months, what is significantly raising importance of self-learning based on digital technology application amongst the students of pedagogical specialties. The purpose of the article is to introduce an author's model of self-directed learning activities for undergraduate students of higher pedagogical education based on the application of digital technologies as well as to provide the experimental verification results of its effectiveness. The model contains such blocks as a conceptual-purposeful block (a purpose, objectives), a structural-content block (content of structural components of digital technologies system), a technological-procedural block (digital technologies application at all the stages of students‟ self-learning); a criteria-result block (the criteria of effectiveness and levels students‟ self-learning management by means of digital technologies, diagnostic tools, expected outputs). At the analytical preparation stage of students‟ self-learning management by means of digital technologies it has been developed specific information and methodological provision, including the curriculum with a clear reflection of the content and scope of activity on each topic, reference lecture notes in electronic version, a list of recommended sources and other materials. At the motivational and organizational stage of the students‟ self-learning the students got familiar with the specified provision, personal and group tutorials were conducted, a personal educational path was designed for each student. At the content-activity stage future teachers directly carried out self-learning by means of digital technologies. At the reflexive-corrective stage, self-control and self-assessment of students' knowledge and skills necessary for self-learning were ensured. The outputs of the experiment have proved that the implementation of the developed system ensures the optimal management of students' self-learning activities.
Опис
Ключові слова
самостійна навчальна діяльність, майбутній учитель, цифрова технологія, авторська модель, вища педагогічна освіта, independent educational activity, future teacher, digital technology, author's model, higher pedagogical education
Цитування
Ткачов А. С. Авторська модель організації самостійної навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти на основі використання цифрових технологій / А. С. Ткачов, Н. О. Ткачова, Т. А. Щебликіна // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 49. – С. 113–127.