Using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article touches upon the topic of using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs. У статті порушено тему використання казкотерапії в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. В статье затронута тема использования сказкотерапии в обучении детей с особыми образовательными потребностями.
Опис
Ключові слова
fairy tale therapy, teaching children, special educational needs, казкотерапія, навчання дітей, особливі освітні потреби, сказкотерапия, обучение детей, особые образовательные потребности
Цитування
Kazachiner O. Using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs / O. Kazachiner // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – C. 36.